اسپرم پاشی رو بدن برنزه کیرشو کرد توی دهنم و کل آبشو خوردم

اسپرم پاشی رو بدن برنزه

خابیدن با دونفر
خلاصه حمید ۷۰۰ زد به حسابم. منم یه حمام رفتم و زود لباسای معمولیمو پوشیدم و یه تیپ با شخصیت زدم و رفتم اطراف پارامونت واسه خرید. خرید کردنم یکم با ترس بود ولی چون چندباری خرید کرده بودم راه دروغ گفتنو بلد شده بودم و میدونستم چی بگم. لباس عادی میپوشم چون دوس ندارم آبروم بره جلو کسی. خلاصه تاکسی گرفتم و سر پارامونت پیاده شدم. اولش رفتم طرف یه بدلیجاتی و یه خلخال یه همون پا بند فلزی رنگ زرد خریدم. و دوتا پابند گلیمی صورتی و کرمی هم خرید. ۳تا حلقه ی پای خوشکل هم خریدم. رفتم جلوتر و رسیدم به لوازم آرایشی که یه مردو زن بود. یه لاک صورتی و سفید و رژ صورتی و خط چشمو یه مو مصنوعی بلند و رنگ کرم یا بلوند هم خریدم و مژه مصنوعی و پنکیک و لوازم کاملو خریدم و زدم بیرون. با کلی تردید و کمی ترس رفتم داخل یه لباس زیر فروشی که دیدم دوتا مشتری داره گفتم آقایونم راه میندازید گفت بذار مشتریام بره. وایسادم یرب تا برن و رفتم داخل سلام کردم و به خانمه گفتم واسه دوسدخترم میخام و لطفا شما هم یکم نظر بده و کمکم کن. درصورتی که فهمید واسه خودم میخام چون گفتم دوسدخترم هم قد و قواره خودمه. خلاصه یه ساپورت توری سفید و نازک با یه لامبادا سفید و صورتی با یه لباس خواب حریر صورتی که تا یکم بالای زانوم میومد و یه تاپ چسبون سفید و حریر خریدم و زدم بیرون و کلی دنبال کفش گشتم و خدا خدا میکردم که سایزم گیرم بیاد. بلاخره یه کفش صورتی جلوباز پاشنه ۱۵سانتی که پشتش زیپ دار بودو پیدا کردم. بنظر میرسید غالبش بزرگ باشه. یه سایز ۴۰ داشت و خریدمشو رفتم داروخونه ۲تا کرم موبر و یه روغن بچه فیروز و اسپری تاخیری و قرص سیدنافیل هم خریدم و نزدیک ساعت ۹ بود که رفتم یجا شام خورم و پیاده رفتم سمت خونه. کلیدو گرفتمو کارت ملیمو دادمو رفتم بالا و داخل خونه که رسیدم سریع لخت شدم و شروع کردم کرمارو زدم به بدنم. کل بدنمو کرم زدم و یرب بعد رفتم حموم و صاف صافش کردم کل بدنمو. بدون یه دونه مو. صورتمم که موهاشو صبحش از ته زده بودم. بدون یدونه مو توی بدنم بودم خلاصه. خیلی خستم بود ولی زود خودمو خشک کردم با دستمال. خوبیش این بود که اون خونهه فقط تک طبقه بود. با کلی خستگی لاک سفید به پام زدم و صورتی رو به دستام و روغن بچه رو به بدنم مالیدم و به حمید گفتم من منتظرم تا صبح بیاین و آدرسو اس کردم واسش. قرار بود ساعت ۹ بیان. منم گوشیمو روی ساعت ۷ونیم کوک کردم و خابیدم. صبح از شوق یکم زودتر بیدار شدم و خابم نبرد. زنگ حمید زدم گفت ساعت ۶ زدن راه و دوساعت دیگه میرسن. خلاصه منم سریع رفتم دستشویی و با شلنگ یه نیمساعتی قشنگ خودمو خالی کردم و صبحونه هم فقط یه رانی بیشتر نخوردم. سریع ۳تا حلقه رو کردم توی پام و شورت سفید لامبادا که دوتا بندش میخورد کنار سوراخم و کیر از بینش رد میشدو پوشیدم که پشتش بند فلزی زرد میخورد. پابندای گلیمی رو توی یه پام بستم و ساپورت توری رو کردم پام و تاپ حریر هم که حلقه ای بود رو پوشیدم و لباس خواب صورتی هم روش خلخال فلزی رو هم از روی ساپورت بستم. رفتم سراغ کفش که خوشبختانه اندازم بود و فقط یکم بیشتر فشار نمیاورد. ساعت ۸و نیم شد و یه آرایش ملایم و ملیح کردم و مو مصنوعی رو پوشیدم و رفتم توی حیاط که یهو خجالت کشیدم از خابیدن با دونفر اضافه. اومدم به حمید ز زدم که روم نمیشه و خجالت میکشمو ازین حرفا که حمید همش میگفت اینا مثل خودمن و از من حتی بهتر و ملاحظه کار تر و آرومتر

اسپرم پاشی رو بدن برنزه

سکس

تلمبه زد جرم بده
حمبد۳۵ سالش بود. اونا هم یکیشون ۴۰ و یکیشونم ۳۷ساله که خودشون بعد گفتن. خلاصه اومدن داخل و یکم استراحت کردنو رفتن حموم اون دوتا که حمید اومد و کلی باهام حرف زد و یکم از خجالتم خوابید. اومدم توی آینه خودمو دیدم که چه خانمی شدم واسه خودم حشری شدم. راستی حمید بسکه انواع حالو کرده بودیم یکم عادی بودم واسش. اسپری رو دادمش و گفتم بزن و بعدش برو حموم. قرصم دادمش خورد. اونا که اسمشون محمد و رضا بود رو از لای در اتاق میدیدم که دارن خودشونو خشک میکنن و حمید قرص و اسمری رو داد بهشون و رفت حموم. قبلش اسماشونو بهم گفته بود حمید. منم که حشری بودم یرب که گذشت دیدم حمید نیومد و داشتم یواش یواش خودمو همینجور انگشت میکردم روی تخت دونفره که حوصلم سر رفت و بلند و الکی گفتم آیی. یهو دیدم دوتاشون اومدن توی اتاق و منو به حالت خوابیده به کمر و در حالت انگشت کردن با اون لباسا و اون تیپ دیدن که یهو جا خوردن. فکر کنم حمید حرفی نزده بود و تصورشون از من یه پسر لخت بود فقط. یهو قفل شدن روم و منم از خجالت آب شدم و پامو انداختم و متکا رو گذاشتم روی شورتم که محمد گفت اجازه میدی بیایم پیشت خانم خوشکل تا حمید جونتم بیاد؟هیچی نگفتم و حس میکردم دارن میان نزدیکم. گفتن حمید کونی چه مالی رو داشته و رو نمیکرده. تا اومدن نزدیکم و شروع کردن به دست کشیدن روی بدنم. ساعت ۱۰ بود تقریبا حمید هنوز نیومده بود. من از لب گرفتن بدم میدومد. یکیشون شروع کرد به لیسیدن ممه هام و یکی هم شرو به نوازشم کرد و منم همچنان متکا روی صورتم بود و حشری تر میشدم که محمد دستمو گرفت و برد سمت کیرش. نامرد خیلی کلفت بود. از اسپری ای که میکردم خیلی کلفت تر. درضمن من یسال بود که توبه کرده بودم قبل اینکه با حمید آشنا بشم. کلی قربونو صدقم رفتن تا منم از عشوه بازی دست برداشتم و یواش یواش متکارو میدادم کنار و کمکم روم توی روشون باز شد. اومد ازم لب بگیره که گفتم بدم میاد گفتن باشه. همه چیز رمانتیک و اونجوری که میخاستم بود. حمیدم از حموم اومد و دید گفت میذاشتین صاحابش بیاد بعد شرو میکردین نامردا. تا حمید خودشو خشک میکرد اونا هم همینطور منو میخوردن که محمد اومد روم و گفت شرو کن خانمی. گفتم بگو شیدا. این حشری ترش کرد. یه کیر نسبتا سیاهشو یه تف زدم و منم که بلده کار بودم شرو کردم به خوردن. رضا هم منو میمالیدو میخورد. تخت دونفره بودو جادار. یه چند دقیقه خوردم واسه محمد که حمیدم اومد و منو از کمر بلند کردن و آوردن لبه تخت. الان سه تا کیر جلوم بود و منم مثل فیلم سوپرا شرو کردم خوردن واسشون. کیر هرسه تاشون یا توی دوتا دستام بود یا دهنم. پرتف شده بودن سه تاشون. که حمید گفت تمیزی؟گفتم مگه من کثیف بودم تا حالا. منو داگی خابوند روی تخت و رفت زیر و میدونست عاشق خوردن سوراخمم. خلاصه سرم لبه تخت بیرون بودو داشتم کیر رضا و حمیدو میخوردم. مطمعن بودم که چون اسپری زدن تا ۱ ساعتم آبشون نمیاد. و با ولع میخوردم و آهم بالا رفته بود. حمیدم با ولع میخورد سوراخمو. که بعدش شرو به انگشت کردن کرد. و از زیرم اومد بیرون و باز خوردم واسه سه تاشون که محمد گفت میخام برم پشت. گفتم جرم بده. الان روم خیلی باز شده بود. گفتم من جنده سه تاتونم. کلا بدون حرف و با تمام وجود حشری بودی. روغن بچه رو دادمش و یکم مرفشار ریخت تو کونم ولی به کیرش تف زد. یواش یواش سرشو کرد داخل و راحت رفت چون سرش یکم نازکتر بود. دردی نداشت ولی همینکه جلوتر میرفت دردش شدیدتر میشد. منم همینجور داشتم ساک میزدم و حمیدو رضا قرلونم میرفتن. یه لحظه دیدم تا نصف رفت و درش آورد که مبادا دردم بگیره. آخه تازه پیدام کرده بود. تمینجور داشت دردش بیشتر میشد و یواش یواش میرفت جلوتر که بعد ۵ دقیقه دیدم رونش چسبید به رونم و منم خیلی درد نداشتم. کل وجودمو لون لحظه فقط لذت گرفته بود. داشتم حال میکردم که دقیقا یرب تلمبه زد که دیدم رفتار سه تاشون باهام خشن شد جوری که انگار هماهنگ بودن. آخه با حمید بعضی اوقات خیلی خشن منو میکرد و منم تمام لذتو میبردم.

سکس پارتی با آبجو

دوباره کیرشو در اورد
محمد محکم تلمبه میزد و حمید سرمو محکم نگه داشت و کیرشو تا ته کرد توی حلقم. توگوشی های یواشی میزد. رضا هم خیلی محکم سیلی به باسنم میزد. محمدن که محکم تو طرف کمرمو گرفته بودو تلمبه میزد که خسته شد و زیر عرق. حمید سیر کون بود قربونش برم و رضا اومد پشتم. راسی کیر حمید و رضا کوچیکتر بود یکمی. البته یکم فقط تقریبا ۱۸ سانت و کلفتیشم در حد یه قوطی اسپری یا کمتر بود. ولی محمد نه. خلاصه رضا شرو کرد و محمد اومد جلوم. دوس داشتم کیر محمد واسه من باشه همیشه. مزه روغن بچه و آب کونم خوشمزه بود. لذت میبردم. یهو دید رضا کیرشو در آورد بعد یربع و گفت شیدا جنده خانومی میخایم جرت بدیم. اجازست؟منم که حشری بودم گفتم از جنده اجازه نمیگیرن که عملی میکنن. اونم راضی از گفته من شد و با دو دستش افتاد به کونم و دوتا انگشت دست راست و دوتا چپ شروکرد به باز کردن کونم. هی لیز مبخورد ولی ادامه میداد. خیلی درد دادشت ولی داشتم تحمل میکردم و میدونستم چخبره چون قبلش به حمید گفته بودم. ولی من خودمو زده بودم به بیخیالی و اولشم فکر میکردم حمید بهشون چیزی نگفته اصلا. خلاصه ده مین همینطور داشت گشادم میکرد که یهو دیدم با فشار سریع کیرشو کرد داخل که راحت رفت و منم کلا دهنم مشغول بود و نهایت لذت میبردم از جنده شدنم. دوباره کیرشو در اورد و باز همون کارو کرد ایندفعه بیشتر بازش میکرد که احساس جر خوردگی کردم و یکم خودمو کشیدم جلو که کیر محمد تا ته رفت تو حلقم. رضا گفت آمادست و خودش خوابید به کمر و منم پوزیشن داگی رو کاملا اومدم روی تخت و محمد اومد پشتم گفتم حداقل حمید بکنه. گفت فقط لذت ببر جنده خانوم. ازین گفته خوشحالتر شدم. و محمد راحت کیرشو کرد تو و رضا هم از زیر یواش یواش داشت میکرد داخل. چون گشادم کرده بودن درد خیلی کمی رو میفهمیدم و بعد ۴ ۵ دقیقه که یواش یواش رضا کیرشو برد داخل و آخو اوخ میکردم. محمد شرو کرد به یواش عقبو جلو کردن. تاحالا انقدر گشاد نشده بودم. یه ۵ دقیقه که کردن. من حالتمو عوض کردمو به کمر خوابیدم روی رضا و رضا هم چون هیکلی بود عین خیالش نبود. محمد کیرشو کرد توم و همینطور تلمبه میزدن که به حمید گفتم گوشیمو بیار و آورد. گفتم ازمون فیلم بگیر حتی از صورتامون که اونا هم اجازه دادن و حمید از بغل تخت اونده بود و کیرش توی دهنم بود. دلم نمیخاست این حالت تموم بشه و اینو بهشون که گفتم شرو به خشن کردن کردن و نیمساعت یا بیشتر منو گاییدن به همون حالت. کونم بیحس بیحس بود و من هنوز فیلمه رو دارم. حمید گفت نامردا منم میخام و خواستن سه تایی بکنن. الان تماما گشاد بودم. حمید هم ار بغل اومد و آروم شروع کرد به کردن کیرش تو کونم که فقط سرش رفت و هی بیرون میومد. من واسم عادی شده بود ولی نمیتونست حمید. رضا تلمبه هاشو شدید تر کرد و احساس کردم که داره آبش میاد و سریع گفت بلند شید و اومد جلو دهنم که دهنمو باز کردم و دوس داشتم امتحانش کنم و کلشو خالی کرد توی دهنم. یه اوق زدم و حالت تهوع گرفتم و به کلی زور خودمو رسوندم به دسشویی و خالیش کردم چون بار اول بود احساس کردم وایتکس میخورم. خلاصه شصتمو اومدم و به حالت داگی شدم و حمیدو محمد شروع کردن باز. محمد خیلی کمرش سفت تر بود. دوتایی کردن و محمد همش بالا بودو رضا افتاد بیرون رو مبل بیحال. خلاصه یرب بود که تلمبه میزدن بحالت داگی که محمد داشت ارضا و چون از خودشو کیرش خوشم اومده بود گفتم بیا بریز تو دهنم گفت میاری بالا گفتم نترس میخام تستش کنم اوند جلو صورتم و بت یکم تکون دادنش کردم کیرشو تو دهنم و حمیدم تلمبه میزد که کل آب محمد اومد تو دهنم. کثافت خیلی خاص بود کلا. یه نصف استکان بیشتر آب داشت. یه مک محکم زدم و خودمو بی اعتنا کردم نسبت به بوی وایتکسی مانندش و سرمو گرفتم بالا و با انگشت یکم توی دهنم جلوی صورتش انگار فیلما با ابش بازی کردم و قورت دادم و بعدش دهنمو باز نشونش دادم که قورتش دادم. گفت جنده ی خوبی میشی در اینده و رفت بیرون. من بودمو حمید که اونم داشت کمکم میشد با آخ و اوخایِ الکیم آخه گشاد گشاد بودم. و اونم گفت دیوث تو آب منو نمیخوری واسه محمدو میخوری؟که نزدیک بود ارضا بشه و اونم کیرشو کرد توی دهنم و کل آبشو خوردم. سه تاشون بیحال افتاده بودن روی مبل و من بودمو یه گون گشاد و کلی آب توی معدم و توی کف که ارضا نشده بودم. نگای ساعت کردم دیدم ۳هست. دقیقا ۴ساعتو نیم توم کیر بوده.
teen,hot,amateur,homemade,young,busty,huge-tits,big-ass,big-tits,big-cock,big-boobs,cum-on-tits,step-sister,big-natural-tits,family-taboo,british-amateur,british-teen,fucked-up-family,family-therapy,big-ass-step-sister

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.