تا خایه فرو کردن قبل از آب کیر مالی مامان هوامو داره الان من باید هواشو

تا خایه فرو کردن قبل از آب کیر مالی

مامان شوگر
همونجور تو بغل هم خوابیدیم!نزدیک ظهر بیدار که شدم دیدم صبحونه آمادست!اومدم آشپزخونه گفتم سلام مامان مژده!بغلم کرد و صورتم رو بوسید!صبحونه که خوردم رفتم دوش بگیرم گفت من میام!گفتم توحموم؟ گفت آره! همیشه دلم میخواست تو حموم سکس داشته باشم!گفتم‌چشم هرچی‌شما بگیر‌مامانی و خندیدم داخل حموم که رفتیم و زیردوش باهم رفتیم!بدن همدیگه رو شستیم دوش رو بستم و موهاش رو گرفتم و گفتم‌ببخشید مامانی! ازاین به بعد دیگه بریم‌تو فاز حشری گفت ای جان بکن حشری من! گفتم یلا جنده خانم کیرم‌رو ساک بزن!و فشارش دادم پایین سمت کیرم!جلوم زانو زد و کیرم رو تو دهنش گذاشتم! کاملا در اختیارم‌بود!کیرم‌رو از دهنش در اوردم و نزدیک دهنش گذاشتم! گفتم‌حالالیس بزن! با زبونش کله کیرم رو لیس میزد !صحنه حشری و جالبی شده بود! با علاقه برام لیس میزد!واقعا میخواست همه چی رو تو سکس تجربه کنه!!الان هم یه بکن کیر کلفت داشت که همه جوره میتونست بکنتش! بلند شد و گفت حالا نوبت منه! یه صندلی بود گفت رو بشین و خودش اومد رو کیرم نسشت ولی پشتش بمن بود و شروع کرد به کیرسواری! دیگه کاملا دراختیارش بودن خیلی حال میکرد گفت خیلی دوست داره اینجوری تو حموم کیرسواری بکنه ولی کیرشوهرش کوچیک بود! حقم داشت تا کیر کوچیک شوهرش میخواست از بین اون باسن گندش بگذره فقط نوکش به کسش میرسید ولی الان دیگه کیرم راحت تو کسش بود خیلی حشری شده بود و رو کیرم بالا پایین می کرد تا دیگه خسته شد و بلند شد! گفتم دوباره رو کیرم بشین ولی صورتت بسمت من!رو کیرم که نشست زیرباسنش رو گرفتم ورو کیرم بالا و پایینش میکردم! انگاری داشتم دمبل میزدم! لباش هم تو لبای من قفل شده بود!و دستاش دور گردنم! گفت‌میخوام بایستی و من رو بکنی! انگار میخواست با کیرمن همه ی پوزیشنای سکس رو تجربه بکنه بلند شدم و همونجور شروع کردم به تلمبه زدن!وزنش زیاد بود ولی برامن راحت بود! دیگه کسش کامل در اختیار من بود محکم تو کسش تلمبه میزدم جوری که حشری شده بود! صدا خوردن کیرم به باسنش تو حموم پیچیده بود چندبار ارضا شد! دیگه نمیتونستم آبم رو کنترل کنم! کیرم رو در اوردم و روز زمین گذاشتمش!شونش رو پایین فشار دادم و گفتم یلا جنده زانو بزن به کیرم حال بده!گفت به چشم عشقم! باورم نمیشد این همون خانم کریمیه که من همش بهش چشم خانم میگفتکیرم رو دهنش کردم و شروع کردم به تلمبه زدن! آبم‌با فشار اومد و رو صورتش و سینش خالی کردم! خودش که بعدا برام تعریف‌کرد که خیلی خوشش اومده شوهرش اونقد باهاش ملایم بوده و کیرش هم کوچیک که دیگه مژده عقده کیر کلفت خشن داشت خلاصه حسابی تو حموم حال کردیم و اومدیم بیرون! لباسم رو پوشیدم که برم سرکار! اومد گفت از کی تا حالا شادوماد اول ماه عسل میره سرکارگفتم مگه الان ماه عسله مامانی!؟ اینجا!همه میرن شمال عشق و حال! گفت باشه عشقم الان نهار میخوریم‌باهم میریم!اونجا ویلا دارم! همینجور یه چیزی پرونده بودم ولی به یه ماه عسل واقعی رسیدم!چی بهتراز این مامان شوگر گفتم این‌شوهر مرحومت همه چی برات گذاشته و رفته!گفت آره طفلکی خیلی بفکرم بود ولی حیف که بکن درست و حسابی نبود گفتم حالا من برات جبران میکنم!هرجور دوست داری بگو من درخدمتم!گفت ببین میخوام جنده کامل تو بشم تو هم درست و حسابی من رو بکنی!فقط بیرون مودب باش!و تابلو بازی درنیار! گفتم چشم خانم کریمی

تا خایه فرو کردن قبل از آتا خایه فرو کردن قبل از آب کیر مالیب کیر مالی
تا خایه فرو کردن قبل از آب کیر مالی

سکس

باهمون لز یبار ارضا شدن
نهار رو که خوردیم با ماشینش رفتیم! انگار خواب میدیدم!دیروز تو پراید زیر گرما سگ دو میزدم الان با یه مامان شوگر توپ دارم میرم ماه عسل!شب اولین سکسم بود صبح تو حموم دومین سکس ،الان هم دارم‌ میرم ویلای شمال که جرش بدم! من رانندگی میکردم ولی ماشین اتومات عالی بود! دستمون تو دست همدیگه بود!!! اگه دستش هم ول میکردم سریع دستش رو کیرم میزاشت!انگار میخواست تمام عقده های سکسیش رو با من خالی کنه!!! هرجا هم می ایستادیم سریع لب تو لب میشدیم!شمال که رسیدیم اون رانندگی کرد !داخل ویلا که شدیم رفت تو پارکینگ!یه ویلای جمع و جور و کوچیک نزدیک ساحل! میخواستم پیاده بشم گفت صبر کن! پیاده شد اومد صندلیم رو عقب هل داد و و کیرم رو دراورد وروش نشست!گفت میخوام سکس تو ماشین با یه کیر کلفت رو تجربه بکنم!گفتم عشقم هرچی تو بگی کیر سواری بکن جنده خانم و رو باسنش‌زدم!!! اونقد کیرسواری کرد که خسته شد! گفتم برگرد رو کیرم بشین! رو کیرم که نشت من شروع کردم به کردنش!!!باسنش رو یکم‌بالا اوردم و از پاینن تلمبه میزدم! دستام خسته شدن! اومد بیرون ودوتامون ایستادیم ، سرش رو صندلی هل دادم تا رو صندلی خم بشه !یه باسن سفید گند جلوم بود کیرم رو تا خایه تو کسش کردم و شروع کردم به تلمبه زدن گفت اینجوری خوب جنده خانم!الان جرخوردن داخل ماشین رو هم مزه کردی؟! و محکم میکردمش چندبار رو باسنش زدم گفتم این ماه عسل باید ماه جرخوردنت باشه جنده این کس دیگه بیکار نیست باید درخدمت کیرم باشه آبم رو با فشار رو کمرش خالی کردم! بلند شد و لب تو لب شدیم گفت تو این دو روز تازه از سکس لذت بردم!با هم‌رفتیم داخل ویلا !دیگه زندگی سکس دوتامون تازه شروع شده بود

جنده خوش فرم حشری

خلاصه چند سال با مامان مژده حال میکردم هم سکس عالی داشتم هم وضع مالیم بهتر شده بود! به اصرار مامانی‌دانشگاه رفتم! درسم هم خوب بود ! دوتا خواهر دوقلو تو کلاس بودن که بمن چسبیده بودن!با اینکه از همکلاسیم بزرگتر بودم باهمه بچه های کلاس گرم گرفته بودم ولی این دوتا خیلی سریش شده بودن! به بهونه جزوه و حل تمرینا تا دم در آپارتمان هم اومدن!تا اینکه مامانی فهمید! فکر می کردم ناراحت میشه ولی مامانی سرقولش بود! تشویقم کرد که باهاشون دوست بشم!گفت یکی رو انتخاب کن باهاش دوست شو دیگه! ولی دوتاشون شبیه هم بودن اصلا نمیدونستم تشخیص بدم تا موهاشون رو رنگ کردن! اسمشون هم لاله و لادن بود! تا چندماه باهاشون بودم ولی در حد همکلاسی! ولی اونا ول کن نبودن!نمیدونم تو من چی دیدن که ول کن نبودن! یه شب که داشتم مامانی رو جر میدادم وسط کیر‌سواری گفت چرا با یکی از اون دخترا سکس نداری!؟ تعجب کردم!گفتم چرا میپرسی!گفت خیلی دلم میخواد سکس تو رو با یکی دیگه ببینم! گفتم اینهم میخوای تجربه کنی؟ خندید و گفت آره! گفتم اگه تو بگی دوتاشون رو جلوت جر میدم! خندید و گفت مگه راضی میشن!گفت سنگ مفت و دوتا قناری مفت! اگه دوتاشون رو کردم تو هم میای تا سکس چهارنفره بکنیم!گفت چرا که نه! دوست دارم تجربه بکنم!خلاصه پیگیر برنامه سکس با لاله و لادن شدم! !باهاشون صمیمی شدم و به بهونه درس و تمرین دعوتشون میکردم آپارتمانم!بعضی وقتا شام هم باهم میخوردیم!اونا هم اصلا نه نمیگفتن! جالب بود به هم دیگه حسودی نمیکردن! تا اینکه یه شب که خونه من بودن و دیر وقت شده بود!گفتم خونوادتون نگران نمیشن گفتن که نه اونا میدونن اینجاییم!گفتم حساس نمیشن!؟ گفتن اونا مارو آزاد گذاشتن!تازه فهمیدم چه جنده هایی هستن!گفتم نمیترسین یه بلایی سرتون بیاد!و خندیدم! دیدم جنده خانموا گفتن ماخودمون دنبال بلاییم دیدم این کسشون میخاره مامانی هم که ازم خواسته جر دادنشونو ببینه دیگه وقت کردنه!رفتم اتاقم و گفتم الان میام!به مامانی اس دادم که میخام دوتا جنده رو بکنم!مامان جون بیا ! با اجازه !به کیرم اسپری زدم و رفتم سراغ جر دادنشون!دوربین مخفی رو هم‌روشن کردم که بعد جردادنشون با مژده جون تماشا کنیم!
لاله و لادن جنده بعدا برام تعریف کردن که با دوست پسرای قبلیشون سکس داشتن و اوپن هستن! همیشه هم باهم لز میکنن الان هم دنبال یه سکس سه نفره با یه کیر کلفت هستن ولی می ترسیدن همه بفهمن چه جندهایی هستن بخاطر همین دنبال یه کیر کلفت قابل اعتماد بودن ! من هم که با هیچ کدوم از پسرای همکلاسی رابطه صمیمی نداشتم و دهن لق هم نبودم! خلاصه که من براشون یه گزینه عالی بودم!

مشغول کردنش شدم
از اتاق که برگشتم رفتم بغل لاله نشستم و لباشو بوسیدم!اونهم بدتر از من منتظر سکس بود لبامون تو هم قفل شده بود و با سینه های اناریش بازی می کردم! لادن اومد بغلم و گفت پس من چی!؟ شلوارکم رو پایین کشیدم و کیرم رو بهش نشون دادم! کیرم و گرفت و گفت چقد بزرگه! و شروع گرد به خوردن کیرم! لباسای لاله رو کامل دراوردم و سینه هاش رو خوردم !با یه دست هم ساپورت و شورت لادن رو پایین کشیدم و با کسش بازی می کردم سر لادن رو بلند کردم و شروع کردم به خوردن لباش! لاله بیکار نموند و رفت سراغ کیرم! با خنده گفت لادن امشب این کیر کلفت جرمون میده و شروع کرد به لیسیدن سر کیرم! ترسیدم این دوجنده با ساک زدن آبم رو زود بیارن و آبروم بره گفتم‌بریم اتاق خواب دوتاشون رو باهم بلند کردم و بردم اتاق خواب خیلی حال کرده بودن! هیکل دوتاشون روی هم بمن‌نمیرسید! رو تخت گذاشتمشون و گفتم‌همین الان یه چیزابی رو روشن کنم اول اینکه من جواب نه خوشم نمیاد دوم اینکه من وسط سکس حشری میشم و بددهن! وسط سکس دست بزن دارم ولی نگران نباشید آسیب بهتون نمیرسونم و حواسم هست آخر سکس‌هم یه سورپرایز براتون دارم لاله خندید و گفت ماهم یه شرط داریم!ما اول سکس و سط سکس دوست داریم باهم لز کنیم گفتم این که عالیه یه صندلی اوردم کنار تخت و لخت شدم‌و رو صندلی نشستم!گفت یلا جنده خانموا لز کنیید بابایی ببینه! اونا که تازه مزه کیره من رو چشیده بودن زیرچشمی نگاهش میکردن و میخندیدن! گفتم عجله نکنید این کیر کلفت ۲۰ سانتی امشب شمارو جر میده خندیدن و شروع کردن به لب گرفتن و باهم ور رفتن! قبلا چندتا فیلم لز دیده بودم ولی این دوتا خواهر حسابی حرفه ای بودن باهمون لز یبار ارضا شدن!!بخصوص مدل ۶۹ که عالی بود !بلند شدم رفتم کنارشون! دیگه خودشون اومدن سمتم و شروع به خوردن کیرم کردن!اول نوبتی ساکی میزدن بعد دوتاشون رو دوطرف کیرم گذاشتم و از دوطرف کیرم‌رو لیس میزدن! وقتی کیرم رو عقب میکشیدم لبای همدیگه رو میخوردن! دوباره کیرم رو وسط لباشون گذاشتم و برام ساک میزدن!خوب که کیرم رو ساک زدن لاله رو به کمر خوابوندم و کیرم رو آروم داخل کسش کردم! با اینکه کسش کاملا خیس بود کیرم به زحمت داخل کسش رفت لادن هم شروع کرد به خوردن لب و سینه خواهرش! شروع گردم به تلمبه زدن که دیگه صداش در اومده بود! با دستم کس لادن رو می مالیدم و انگشتم رو داخلش میکردم خوب که کس لاله رو کردم رفتم پشت لادن و کیرم رو داخل کسش کردم! باسنش خیلی از باسن مامانی کوچیکتر بود ولی کردن این باسن هم باحال بود بخصوص که در مقابل هیکل درشت من خیلی کوچولو دیده میشدن با اینکه محکم تو کسش تلمبه میزدم دوتا خواهر همدیگه رو ول نمی کردن!چندبار رو باسنش زدم طوری که قرمز شده بود و جیغش دراومد ولی اعتراضی نمیکرد و خوشش اومده بود رو کمرم دراز کشیدم و گفتم جندهها وقت کیر سواریه لاله رو کیرم نشست و شروع به بالا پایین پریدن کرد!لادن هم سینه هاش رو جلو دهنم گذاشت!آخ که این سینه های اناری خوردن دارن! نوکشون رو می مکیدم جوری که جیغش در اومده بود .همزمان با کسش بازی می کردم لادن رو کنار زدم چون میخواستم لاله رو جر بدم !سرش رو پایین فشار دادم و شروع کردم به وحشیانه جر دادنش! محکم رو باسنش میزدم ولی بیچاره سرش پایین بود و نمیتونست حتی آخ بگه!اونقد محکم جرش دادم که ارضا شد!دیگه نفس نفس میزد!بلندش کردم و لادن رو کیرم نشوندم!اونهم رو همین مدلی جرش دادم بعد بدون اینکه کیرم رو دربیارم بلند شدم و تو حالت ایستاده مشغول کردنش شدم بعدا که فیلم رو دیدم خیلی صحنه حشری شده بود که من با اون هیکل گنده یه دختر مانکن رو ایستاده میکردم خسته شده بودم !بهشون گفتم یکم لز کنید تامن یه نفسی تازه بکنم! همدیگه رو بغل کردن و شروع کردن به مالیدن و بوسیدن همدیگه! من هم کیرم رو می مالوندم و از این صحنه های سکسی لذت می بردم گفتم یه سورپرایز براتون دارم و رفتم از اتاق بغلی مژده رو آماده سکس بود اوردم اول ماتشون برد گفت تو که گفتی مامانته!گفتم مثل مامان هوامو داره الان من باید هواشو داشته باشم یه حالی بهش بدید! مژده ساکت بود رو تخت خوابوندمش و دو جنده رفتن سراغ خوردن سینه و کسش تو این کار حرفه ای بودن! مژده واقعا حال کرده بود و جیغش در اومده بود! دیدم کیرم داره میخوابه رفته پشت سر لاله که داشت کس مژده رو میخورد و کیرم رو یهو تا خایه تو کسش کردم!یه آخی گفت و دوباره مشغول کس مژده شد منهم با قدرت کسش رو می کردم! لادن گفت منهم کیر میخوام!واقعا حشری شده بود! گفتم اگه کیر میخوای باید بیای به کس مژده حال بدی اونهم سریع جای لاله اومد و منهم مشغول جر دادن کسش محکم و تند تو کسش تلمبه میزدم جوری که دیگه نفسش در نمی اومد! لادن رو کنار زدم و رفتام بالای مامانی! گفتم مامانی خوبه!؟گفت خوبه اگه کیرت هم باشه دیگه عالی میشه کیرم رو تو کسش کردم و محکم و تند تلمبه میزدم جوری که کل بدنش تکون میخورد!جنده های هم از دو طرف مشغول سینه های تپل مژده شده بودن!با کس اون دوتا جنده بازی می کردم و انگشتم رو تو کسشون می گردم ریتم رو تندتر کردم و آبمداشت می اومد! صورت اون دوتا جنده رو جلو کیرم گرفتم و آبم رو صورتشون خالی کردم و بیحال کنار مامانی افتادم! سه تا جنده واقعا جونی برام نزاشته بودن اولین سکس چهارنفرمون خیلی باحال بود! که بعدها هم تکرارش کردیم. تو سکس باید همه چی رو تجربه کرد
young,gorgeous,girlfriend,college,time,flashing,first-time,innocent,only,scared,ex-girlfriend,florida,nervous,high-school,naked-in-public

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.