تینیجر حشری و خدمتکار کوسو سکسی که کرده بودیم حتی یک

تینیجر حشری و خدمتکار کوسو

تمام آبش ریخت روی لباس من
فکر نمی کردم بیدار باشه ولی خیلی زود پیامم رو دید و جوابم رو داد و خلاصه اونشب کلی باهاش حرف زدم و درد دل کردم و به امیر گفتم میخوام یه چیزی بهت بگم ولی اینجا نمیشه بعدا هر زمانی که از نزدیک دیدمت بهت میگم خودم نمیتونستم اونجا بهش بگم امیر دوست دارم باهات سکس کنم
امیر هم گفت باشه و بعد من براش نوشتم دوستت دارم و امیر هم نوشت من هم دوستت دارم
من واقعا دوستش داشتم ولی امیر همینجوری بدون احساس گفته بود
دلم نمیخواست خودم رو بد و خراب جلوه بدم, هنوز یه ذره ته دلم امید داشتم شاید بتونم با امیر ازدواج کنم
مطمئن بودم که عمه م آدمی نیست بیاد برا پسرش بره خواستگاری از دختری که قبلا ازدواج کرده بوده و طلاق گرفته
اما من رابطه ام با امیر خوب بود و امیدوار بودم و همیشه این دلداری رو به خودم می دادم که امیر یه روزی میاد خواستگاریم و بیشتر از قبل سعی می کردم خودم رو جلوی عمه م و شوهر عمه م عزیز کنم
ازاین ماجرا گذشت تا اینکه مهمونی دعوت شدیم و امیر هم بود و من با خودم میگفتم خدا کنه فراموش کرده باشه و یادش نباشه که چی می خواستم بهش بگم ولی بعد از شام اومد کنارم و بهم گفت راستی چی میخواستی بهم بگی
من گفتم چیز خاصی نمی خواستم بگم ولی امیر اصرار کرد و گفت نه بگو

تینیجر حشری و خدمتکار کوسو
تینیجر حشری و خدمتکار کوسو

سکس
من هم پیچوندمش و ازش پرسیدم امیر دوست دختر داری گفت نه, قسمش دادم واقعا نداری و گفت نه مادرم حساسه رو این مسائل و اگه بفهمه رفتم دنبال این چیزا قاطی می کنه, من بهش گفتم اشکال نداره من خودم میشم دوست دخترت و هر وقت هر کاری داشتی بهم بگو و دو تایی خندیدیم
کنارم نشسته بود و باهام حرف می زدیم, یواشکی بدون اینکه کسی بفهمه به بهونه برداشتن میوه و یا جا به جا شدن شونه خودم رو برای چند ثانیه می چسبوندم به امیر و خیلی حس خوبی داشتم, دلم میخواست امیر به عنوان شوهرم الان کنارم می بود دلم نمیخواست مهمونی تموم بشه و حتی به خاطر امیر دلم نمیخواست بلند بشم و برم کمک بدم
چند وقتی گذشت و رابطه مون صمیم تر شده بود و حس میکردم می تونم دل امیر رو به دست بیارم برای ازدواج اما مشکل اصلی عمه بود که اصلا نمی دونستم چیکار کنم
همه چی داشت خوب پیش می رفت تااینکه خبر شدم عمه م رفته خواستگاری برای امیر
بدترین خبر ممکن بود که می تونست بهم برسه, اصلا نمی تونستم باورش کنم و داشتم دیوونه میشدم و واقعا نمی دونستم چیکار کنم و به امیر پیام دادم و ازش پردسیدم آیا حقیقت داره که امیر هم تایید کرد آره
داشتم گریه می کردم ولی براش شکلکهای خنده و قلب می فرستادم و میگفتم مبارکت باشه عزیزم
خیلی برام سخت بود

خواهش میکنم کونمو بکن

دلم میخواست با امیر سکس کنم
می دونستم که دیگه به امیر هم نمیرسم
یک روز جمعه صبح زود قرار بود خانواده پدرم برن روستا برای تعیین زمینها و ارث و میراث
تنها بودم تو خونه و میدونستم که الان امیر هم تو خونه تنهاست و عمه و شوهر عمه هم رفتن روستا و به این زودیها برنمی گردن
زنگ زدم به امیر و بهش گفتم امیر شیر آب آشپزخونه مون خراب شده تو رو خدا زود خودت رو برسون خونه ما تمام آشپزخونه رو آب گرفته هیچ کس هم خونه نیست درستش کنه و منم نمیدونم چیکار کنم, امیر بهم گفت باشه شیر اصلی رو ببند من الان میام
میدونستم از یک طرف دیگه به این زودیها خونمون خالی نمیشد و از طرف دیگه امیر هم قرار بود عقد کنه و دیگه اینطور موقعیتی به وجود نمیاد, دلم میخواست با امیر سکس کنم دلم میخواست تمام اون شبهایی که به یاد امیر خودارضایی کرده بودم به واقعیت تبدیل بشه حداقل برای یک دفعه هم که شده باهاش سکس کنم
امیر خیلی زودتر از اونی که فکر می کردم رسید خونه مون
وقتی در رو براش باز کردم از در سالن اومد داخل با دیدنش هم خوشحال شدم و هم دلم براش سوخت
آخه هوا سرد بود و سرما با موتور با سرعت اومده بود که مثلا کمک بکنه و حسابی سردش شده بود
اصلا ازش انتظار نداشتم بااین سرعت بیاد و این قدر بهم اهمیت بده, کاش شوهرم یه خورده محبت بهم میکرد
یادمه یه شب دوستم با شوهرش اومده بودن خونه ما و من بهش زنگ زدم گفتم زود بیاد خونه میوه هم نداریم و بهش گفته بودم تو مسیر برگشت برو فلان چیز هم بخر اما نه تنها اینکه دیر اومد بلکه نصف چیزایی که گفته بودم رو هم نخریده بود و هر چی که خودش میخواست رو گرفته بود
اشک تو چشام جمع شده بود و امیر رو بغلش کردم و زدم زیر گریه امیر گفت الان درستش میکنم دختر دایی
رفت تو آشپزخونه دید لوله و شیر آب سالمه و آشپزخونه خیس نیست برگشت با تعجب گفت چی شده ؟!
من با همون حالت گریه باز بغلش کردم و گفتم امیر دوستت دارم
من رو نوازشم کرد و برد کنار مبل و نشستیم کنار هم
سرم رو گذاشتم رو شونه ش و و تا می تونستم درد دل کردم و گریه کردم
یه خورده آروم تر که شدم بهش گفتم امیر ازت یه خواهشی دارم روی من رو زمین ننداز
امیر بهم گفت هر چی بخواهی انجامش میدم
بهش گفتم باهام سکس کن
چشمهاش از حالت تعجب گرد شده بود و نمی دونست چی بگه
ازش خواهش کردم و گفتم تو چند وقت دیگه ازدواج میکنی, نذار آرزو به دل بمونم و همینطور که باهاش حرف میزدم از روی شلوار کیرش رو هم می مالیدم که خوابه خواب بود
بالاخره راضیش کردم و زیپ شلوارش رو باز کردم و کیرش رو آوردم بیرون و شروع کردم براش ساک زدن
هنوز یک دقیقه هم براش ساک نزده بودم که امیر بهم گفت دارم میام و کیرش رو از دهنم در آورد و تمام آبش ریخت روی لباس من و شلوار خودش
کلی ازم معذرت خواهی کرد بابت کثیف کاری

وقتی کیرش رفت تو کسم
با دستمال لباس خودم و شلوار امیر رو تمیز کردم و گفتم اشکال نداره و ناز و نوازشش میکردم
ده دقیقه گذشته بود تقریبا که خودم کلا لخت شدم و ازامیر هم خواستم لباسهاش در بیاره که امیر هم بدون اینکه حرفی بزنه تمام لباسهاش در آورد
کیرش نه بزرگ بود نه کوچیک, تقریبا هم تازه موهای کیرش رو زده بود
نشستیم کنار هم و از امیر خواستم سینه هام رو بخوره, اونم بدوناینکه حرفی بزنه سینه های من رو می خورد و می مالید ایندفعه دیگه براش ساک نزدم و ازش خواستم دراز بکشه و با دستم می کشیدم رو کیرش و باهاش بازی می کردم تا کامل راست بشه و بعد با آب دهنم خیسش کردم و یه کم هم آب دهن مالیدم به کس خودم و نشستم رو کیرش, وقتی کیرش رفت تو کسم امیر سرش رو برد بالا و چشاش رو بست و آهی کشید, میدونستم اگر بخوام بالا پایین کنم باز هم زود آبش میاد و برا همین همینطور که کیرش داخل کس من بود, من خودم رو جلو عقب میکردم
می دونستم داره به زیر شکم و بالای کیرش فشار میاد, حتی از خودش هم سوال کردم که امیر دردت میاد؟ اما اون گفت نه راحت باش
اما از کشیده شدنه زیر شکمش کاملا مشخص بود درد داره, من شهوت تمام وجودم رو گرفته بود و می دونستم دیگه این اتفاق تکرار نمیشه و میخواستم فقط از اون لحظه لذت ببرم و اینقدر روی امیر خودم رو جلو عقب کردم تا اینکه ارضا شدم
وقتی ارضا شدم تمام بدنم سست شد, افتادم رو امیر و بغلش کردم و بوسیدمش
دلم میخواست باز هم گریه کنم
دلم نمیخواست این لحظه تموم بشه
بعد از چند دقیقه امیر بلند شد و لباسهاش پوشید و براش پذیرایی آوردم بدون اینکه چیز زیادی بخوره رفت
کنجکاو بودم بعد از اون اتفاق رفتارش نسبت به من چه تغییری میکنه, ولی نه تنها رفتارش بدتر نشد و پررو تر نشد بلکه خیلی هم احترامش بیشتر شد و اصلا از این اتفاقی و سکسی که کرده بودیم حتی یک کلمه هم حرفی نزد
کمتر از دو ماه بعد هم ازدواج کردن, شب ازدواجش وقتی دیدمش خیلی دلم گرفت, اشک تو چشام جمع شده بود ولی جلوی خودم رو هر طوری که شده بود گرفتم که گریه نکنم
verified profile,blonde,milf,amateur,homemade,american,drilled,horny,cum-on-ass,family,reality,caught,pounded,taboo,stepmom,stuck,perfect-ass,step-son,trapped,step-mother,annoyed

From:
Date: April 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.