تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره

تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره

جلو چش کسی نمیزارمت ساک زدم
یه دیقه رفتم حیاط از پشت در وایسادم دیدم گفت عزیزم منم دلم تنگ شده فردا صبح ک تمرین دارم پس فردا صبح این نیستش بیا خونمون بکن بعد رفتم تو دیدم بیشتر سینه هاشم انداخته بیرون بی تفاوت به من حرفاشو ادامه داد منم رفتم رو زمین اون ور میز اون نشستم
دیدم دس کرد تو یقشه یه سینشو دراورد خودشو لوس کرد گفت شیل از من موز از تو شیل موز موخام
من عصبی شدم گفتم چه غلطی میکنی گوشیشو گرفتم داد زدم حروم زاده چه گوهی میخوری با زن من دیدم یه مرد هیکلی باهاش با خط مت تو صورتو بازو های گنده خالکوبی دار دیدم گوشیو برو رو شلوارکش کیرشو دراورد گفت یا همین الان به به زنت ینی عشق من میگی گه خوردمو میشنی کف پاشو میلیسی جوری ک من ببینم یا فردا میام جلو چش همسایه هات همین کیرو میکنم تو دهنت نگه میدارم تا خفه شی منم ک ناموسا خایه کرده بودم کیر طرف عینه هو کیر خر بود سیاه بزرگ رگ دار
من خیلی لاغر شده بودم به خاطر اعتیاد و کار سنگینی ک داشتم جوری ک ساق پای زنم اندازه رون من بود چند وقتی بود دوهفته یه بار هم ک میرفتم بکنم نمیداد بهم یا کسشو میزاشت دهنم ابش ک میومد منو پرت میکرد میخابید توکف هیکل جدیدش بودم بیشتر پاهاش ک منو جذب قدرتش میکرد
حالا هم ترسیده بودم سریع گوشیمو پس دادم گفتم گه خوردم به زنم اونم پاشو انداخت رو پاش جلو پاش نشستم
زبونمو دراوردم چسپوندم به پاش خشک بود راحت نمیشد لیس زد مشغول بودم اونم فیلمو داشت میدید گفت خوب حالا بهت تخفیف میدم جلو چش کسی نمیزارمت ساک زدم تو خونت میزارم دهنت

تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره
تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره

سکس
دیدم زنم گفت دهنشم گشاده نگا پام چه راحت میره تو بعد پاشو گذاشت رو لبام واکردم کرد تو گفت تا اخر وا کن بیشتر واق کردم ناخن پاش خار حنجرمو گایید ۵ دیقه تو همون حالت وایسادم دیدم تکون نمیخوره
۱۰ دیقه وایسادم بازم انگار نفس نمیخاست بگشم زدم ب پاش گفت دستور امیره ک پام دهنت بمونه تا اخره امشب
اقا گذشت شبش من فردا ۱۱ از سر کار اودم ک ۲ برم شیف بعد از ظهر دیدم کسی خونه نی دو دیقه بعد کلید انداخت صدام زد رفتم چه دمی کرده بود بازو هاش
یه ساپورت شیشه ای پاش بود کل پاش معلوم بود گفت کتونیامو در بیار خم شدم یکیو در اوردم دیدم پاش حجوراب نداره بوی خیلی زیادیم میده سیاهم بود یکم دست بردم بند اون یکیو وا کنم این پای لختشو گزاشت رو شونم گفت اذیتت نمیکنه بوش گفتم چرا میکنه
کف پاشو از رو شونم ورداش چسپون رو دماغم گفت پس نوش جونت منم بو کشییــــدم از عمق تن رفت داخل گفت بدو امرو ورزش چند حرکتشو خونه انجام میدم

داگ استایل باحال با دختران داغ ژرمن

از تو ب عنوان وسیله استفاد مکنم منم رفتم گفت دراز بکش بقل میز بعد گردنمو گرفت زانوش رو میز اره ای میرفت با من ورزشش تموم شد گفت بدو اب گرم بیار پامو بشور اوردم شستم با موهام پاشو خشک کرد یه لاک مشکی زده بود رو انگشتای بزرگ
پاشو گذاشت رو بینی گفت بازم بو میده گفتم ن بو گگل میده پاشو بوسیدم لبخد زد بلند شدم رفتم فردا صبحش خونه مونم چون اقا میخاست بیاد زنمو بکنه یه خورده ام کیرشو بکنه دهن من
خانمم خیلی ب خودش رسید شورتشو دراورد یه دامن بلند پوشید از بالا هم یع تاپ شیشه ای سینه هاش از پشتش معوم بود زنگ در زده شد از پشت شیشه دیدم اومد تو امیر رفیقش گردن زنمو گرف لباشو گذاش رو لباش یه دونه چک زد بهش اومدن تو زنم بفلش بودرفتن نشستن گفتن قلیون بیار من بردم پذیرایی گرذم مدادم لب تو لب بودن دوتا هیکلی و سکسی دستش رو کونم زنم گذاش گفت جنده من شورتت کو پع بع پایین دامنو داد بالا ساق های سکسی زنم افتاد بیرون دستشو از زیر کرد تو کس زنمو میمالید با دستای بزگش میچلوندش زنم مدام اه میکشد دردش میومو کونشو انداخت لا روبقلش پاهاش افتاد ۱۰ ثانتی صورت من همش

کسکش بیا اینجا اصل داستان مونده
زنمو تحقیر میکرد یا دست میکرد تو دهنتش یا گردنشو فشار میداد فحش های تحقیر امیز میداد وقتی فهمیدم پسره فقط ۱۶ سالشه داغون شدم اوج حقارتم بود که بهم گفت بیا اینجا میخام پامو بزارم رو صورتت
منم رفتم جلو میز عسلیه کون زنم از اونجا قشنگ پیدا بود انگشت پسره هم توش بود کونی ک من هیچ وقت اجازه دست زدن بهشو نداشتم انگشتشو تا ته کرد تو کون زنم اون یکی دستشم تو دهنش بود و داشت خفش میکرد
پاشو گذاشت رو بینیم پسری ک ۱۹ سال ازم کوچیک تر بود زن ۳۳ سالمو انگشت میکرد و دماغ منم لای انگشت پاش بود ولی خیلی هیکلی بود و از من قوی تر لات بود منم گفتم پات خیلی بو میده لطفا ولم کن گفت باشه یه بوس ابدار بزن کف پام زنت جورتو میکشه منم بوسیدم اومدم اینطرف پاهای زنمو میکردم دهنم اونم کیرشو دراورد گفت کسکش بیا اینجا اصل داستان مونده منم رفتم پشت میز کیر گندشو گزاشت رو صورتم بوی خیلی بدی میداد داشتم حقیر تر میشدم ولی حقارتمو دوس داشتم خایع هاشو بوسیدم بوس های بزرگ به زیر کیرش میزدم تمام این مدت گلوی زنم تو دستاش بود و کون زنم تو بقلش بالای رونشان میومدم
بالا تر میچسپیدم به کون زنم گردن هما ول کرد گرن منو گرفت دستاش خیلی قوی بود زورشو حس میکردم منو اورد بالاکیرشو کرد تو دهنم تا اخر فشار داد بکون زنمو گذاشت رو دماغو صورتم گردن زنمو فشار داد یهو داد زنم در اومد بهش گفت وقتی گردنتو ول میکنم ک یه گوز گنده بزنی تو صورتش وگرنه خفت میکنم اونم با کیرم خفه میکنم زنم زوررر میزد سوراخش رو نوک دماغم بود این حقارتو دوس داشتم کون انگار میخاست منفجر شه یهو سواخش یکم باز شد و یه گوز خیس زد تو صورتم ک انگار با وزنه ۱۰ کیلویی منو زدن بعد زنمو موهای منو گرفتو صورتمو کرد لای رو ناش اونم گردنشو ول کرد بود منم الان بین ماهیچ
ه های گنده رون زنم ک کمی نرم بود داشتم خفه میشدم ک سرمو کشید بالا تر گفت دهنتو وا کن جییش دارم یع قطرش بریزه رو پای امیر میکنتت امیر ک کیرشو از دهنم کشیده بود بیرون حالا با صدای جیغ زنم و تکون باسنش فهمیدم فرو کرده تو سوراخ خانوم و ترمبه میزد محکم
بعد شرو کرد به شایدن چون تکون میخورد کل شاشش ریخت رو پای امیر
بعد امیر گفت انگا جفتتونو باید بکنم

د سوراخشو کرد دهنم
کیرشو دراورد گردن جفتمونو با جفت دستاش گرفت بلند کردچ دنبال خودش کشید تا اتاق زنم میگفت جوووون سگتم امییرم هاپ هاپ بعدش هردومونو انداخت زمین پاشو گذاشت رو صورت هما به من گفت غیرتت کجاس یه غیریبه داره صورت زنتو زیر پاش له میکنه بعد زانو شو خم کردو پایی ک رو صورت هما بودو تکیه گا کرد من همچنان لذت میبرم بعد پاشو ورداشت هما به پشت خابید امیر شصت پاشو کرد تو کون هما بازی میداد بهش هما عین خیالشنبود معلوم بود زیاد با اون کیر گاییدتش از کون بعد شصت پاشو کرد دهنم گفت تمیزش کن منم میک زدم عناشو خوردم گفت کون زنتو میخام بگام ولی خیلی کیفه برو گوهاشو لبس بزن تم
یز کن منم با کله خوابیدم رو کون با عظمت هما خانوم بوی گهش دیوونم میکرد زبونمو میکردم توش ولی انگار انبارش پر بود گفت توله سگ بلند شو بیا زیرم بعد حالت دسشویی سنتی نشست رو صورتم با دوتا انگشتای ناخن بلندش دهنمون جر داد سوراخشو کرد دهنم زور زد کم کم رو زبونم عن سفتشو حس میکردم خیلی ناب بود قورتش میدادم رف پاین اولین تیکش دوسه تیکه دیگه رید دهنم بعد گفت این اخریه زور زدت همش یه جا اومد سفت ترو کلفت تر منم دندون نزدم فرستادم ک بره پایی تو مریم گیر کرد تا خاستم بگم گیر کرده اب میخام پای پهنش گذاشت روصورتم گفت عجب توالتی شدی سگ کوچولویه من هما ازوقتی هیکلی ش
ده بود من پسر خودش حساب میکرد به چشم مرد نمیدم
منم تو این فکرا داشتم خفه میشدم ک بلند شدم یه تکون خوردم راه گلوم بازشد بزور نفس میکشیدم بعد سرپایی کونشو داد روصورتم ک بلیسم داخلشو تمیز شه منم به بدبختی سوراخشو برق انداختم امیر و صدا زد گفت سلطانم کیرتو بیار ک تشنتم
بعد خوابید کف منم نشستم لبع تخت ببینم چی میشه سرش بع طرف در بود امیر درو وا کرد سرشو دید با پا از روش رد شد بعد هماجا پاهای سیا و کثیف امیر روسرمیکا رو بوسید امیر گفت خوشم اومد ولی تی بکشی بهتره اینو ک گفت هما با زبون سرمیکو لیس زد بعد امیر افتاد روش کیرشو دراورد کله گندش دیوونه کننده بود کلشو کوبوند رو سوراخ هما فشار داد یکم رفت تو تا ته کرد توش حالت زانوزده بود امیر یه پاش ازاد بود ک گذاشت رو سرامیکای چسپیده ب صورت هما
هما هم همینجور ک گاییده میشد دماغشو نزدیک پاش کردو بو میکشید
امیر بعده چند دیقه ترمبه زدنشو تند تر کرد و کف پاشم گذاشت رو صورت هما هما داشت تحقیر میشد و کونش میزاشتن تو اوج بود برا خودش

From:
Date: April 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.