جشن کوس های خیس در میامی آخرش دیگه حوصله تعریف کردن

جشن کوس های خیس در میامی

دستای بزرگ و مردونه ای داشت. با مهارت که معلوم بود خیلی اینکارو انجام داده سینه هامو می مالوند و در نهایت به مالوندن سینه راضی نشد و وقتی دید من برای خونه رفتن عجله ای ندارم تیشرت زیر مانتومو و سوتینمو زد بالا و سینه هامو گرفت و محکمتر از قبل مالوند و در حالی که دهنشو سمت سینه هام می برد تا نوک پستونامو بخوره، صندلی رو بیشتر به عقب خم کرد و حالت نیم درازکش پیدا کردیم. منم کنترل خودمو از دست دادم. هیچ وقت فک نمی کردم اینقد زود وا بدم. اما نیازام این چند وقت زیاد بود. لبای داغش رو روی پستونام حرکت می داد و گازای کوچیک می گرفت و میک می زد. و بینش می اومد و لبامو می بوسید و دوباره می رفت سراغ میک زدن نوک پستونام. صدای آهم داشت بالا می اومد و نفسام تند شده بود. دستشو از روی پستونام حرکت داد به سمت پایین و یهو دیدم دستش رو گذاشته روی کصم بین پاهام. با هل دادن پاهام به اینور و اونور بهم فهموند پاهامو باز تر کنم. منم شل کرده بودم و پاهامو باز تر کردم که دستش بیشتر بره بین پاهام. از روی ساپورتم کصمو می مالوند. بین پاهام گرمای زیادی بود و کصم با هر مالوندنش بیشتر داغ می شد و آبم راه افتاده بود. کم کم آه های بلندتر و طولانی تری می کشیدم. صدای نفسای اونم می اومد. وقتی دید اصلن جلوشو نمی گیرم دستشو بالا آورد و برد زیر ساپورتم و از اونجا برد زیر شرتم وانگشتای وسطشو از بین خط کصم گذروند و به چوچولم رسید و با نوک انگشتاش نوازشش کرد و یکم محکم کشید و منم آه بلندی کشیدم و نفسای داغمون رو که با بوسه های طولانی حبس می شدن و با هر جدا شدن لبامون از هم رها می شدن حس لذت بیشتری بهمون می داد. با انگشتاش بالا تا پایین کصمو می مالوند. وقتی خواست انگشتش رو فرو کنه توی کسم سعی کردم جلوشو بگیرم و بهش سریع گرفتم پرده دارم. و اونم با مکث طولانی انگشتش روی سوراخم دستشو بالاتر برد و بیشتر فشارم داد به صندلی و توی گوشم زمزمه کرد خودم این کصصصصص نابو باز می کنم. زبونمو گاز گرفتم و به چشماش توی تاریکی نگاه کردم. به مالوندن کصم ادامه داد و منم خمار نگاش کردم و هن هن می کردم. دوباره رفت سراغ پستونام و اونا رو می خورد و چوچولمو می مالوند. با حرکت نرم و سریع انگشتاش نفسم تند تر شد و به این فک می کردم بالاخره دارم با کسی سکس رو شروع می کنم. انگشتایی لای کصم بالا و پایین می رن و چوچولم نوازش می شه. لبای داغی پستونامو می مکه و همین که لباشو آورد روی لبام و محکم بوسید انگشتاشو رو چوچولم با حالت محکمی کشید و ناگهان زانوهام تیر کشید و از اونجا کصم تیر کشید و قلبم تیر کشید و با لذت آه بلندی توی دهانش کشیدم و فهمید ارضا شدم. بوسه محکمی از لبم گرفت و انگشتاشو از ساپورتم بیرون کشید. به سمت صندلیش برگشت. منم بلند شدم خودمو جم و جور کردم. زیرچشمی بهش نگاه کردم و اونم نگام می کرد و لبخند می زد و گفت خیلی هاتی.

جشن کوس های خیس در میامی
جشن کوس های خیس در میامی

سکس

باید زودتر بکنمت. لبخند سربزیری زدم و گفتم دیگه باید برم. ممنون. گفت برای؟ گفتم برای رسوندم خونه. و گفت: و؟ منم مکث کردم و نگاش کردم ببینم چی می خواد بشنوه. ذهنمو منظم کردم و سعی کردم جواب دلخواه و مناسبشو بدم. گفتم و برای مالوندنم و ارضا کردنم. (خوب تو ذهنم بود من فقط ارضا شدم اون فقط انجام داد.) لبخندی زد و قربون صدقه ام رفت و گفت باید منم ارضا کنی. ولی الان دیره. برو خونه فردا میام دنبالت بریم یه جایی بتونم با خیاللل راحت بکنمت. یه بوسه دیگه چرفتیم و از هم جدا شدیم و رفتم خونه. وقتی داشتم می خوابیدم و رویای اون شبو مرور می کردم صدای پیامک گوشیم اومد. پیام ارین بود. بازش کردم که گفت جیگر بیا واتس آپ. رفتم واتس آپ و بهش پیام دادم. فوری جواب داد. شروع کردیم حرف زدن. اولش خیلی عادی که انگار اتفاقی نیفتاده حرف زدیم. بعد بهم گفت بالشم خیلی اذیت می کنه. بالش نرم می خوام. گفتم خوب چرا نمی گیری. گفت چون دلم می خواد سرمو بذارم روی ممه های نرم و ابری تو. برا فردا بیا خونم. دلم برا ممه هات به همین زودی تنگ شده. نمی دونستم چی بگم. گفتم دوسشون داری؟ و اینطوری تا نزدیکای 3 صب سکس چت کردیم و من براش از خودم لخت عکس میگرفتم و براش می فرستادم. فردا برای یازده صب قرار گذاتیم. جمعه بود و سر کار نمی رفت. اومد دنبالم و رفتیم خونشون. تو راه با دستش زیاد می مالوندم. وقتی رسیدیم دیدم تنها نیستیم. دوستش ایمان که بهم معرفی کرد هم اونجا بود. نشستیم و دورهمی بازی کردیم. هیچ اتفاق غیر معمولی نیفتاد. ناهار خوردیم و فیلم نگاه کردیم. من با تاپ و شلوار لی نشسته بودم. توی گوشیم یه چیز باحال داشتم به آرین نشون می دادم که جلوی ایمان لبامو گرفت و بوسید. مکث طولانی توی بوسه امون کرد. بعد زیرچشمی به ایمان نگاه کردم. خیلی عادی نگامون کرد و اومد سمت دیگه من نشست و گفت به منم نشونش بده ببینم. چیه تو گوشیت. و به اونم نشونش دادم. دست آرین روی کمرم بالا و پایین می رقت و روی مبل دستشو کرد زیر باسنم. با اخم نگاش کردم و به ایمان اشاره کردم. آرین با لبخند بهم چشمک زد و بوسیدم دوباره. خیلی معذب شده بودم. دستشو از زیر کونم در آورد و از زیر بغلم پستونمو گرفت و فشار خفیفی داد. ابمان همه اینا رو داشت می دید و انگار عادی بود براش. گوشیم دست ایمان بود و داشت فیلمو نگاه می کرد. آرین ول کن نبود و سینه امو فشار می داد و چونمو با دستش گرفت و شروع به لب گرفتن ازم کرد. هر کاری کردم جلوی ایمان جلوشو بگیرم نتونستم. و به مبل تکیه ام داد و ازم لب می گرفت. ایمان کنترل تلویزیون رو از همونجا روی میز برداشت و ماهواره رو روشن کرد و شروع به عوض کردن شبکه ها کرد. منم توی بغل آرین بودم و آرین بیشتر جلو می رفت توی کارش. نمی دونم ولی وقتی دیدم نمی تونم جلوشو بگیرم باهاش راه اومدم تا کاری که می خوادو انجام بده. دست آزاد آرین به بدنم کشیده می شد. تا رفت زیر تاپم و سوتینمو زد بالا و پستونمو گرفت توی دست و می مالوند. ناخواسته لذت می بردم و آه خفیف می کشیدم که جلوی ایمان ضایع نباشه.

ممه گنده وا سه پول کوس میده

یهو آرین صورتشو عقب کشید و بهم نگاه کرد و گفت قربون دوس دختر کردنی خودم برم. می خوام همینجا بکنمت. من شکه و هیجان زده به اون و به ایمان که با لبخند نگامون می کرد نگاه می کردم. ایمان یهو زد روی شبکه ای که پورن پخش می کرد. صدای هن هن زنی که داشته کرده می شد توسط دو نفر می اومد. دو تا کیر توی کسش بودن. و از لذت نا براش نمونده بود. آب دهنمو قورت دادم و فهمیدم قراره دو تاشون بکننم. وقتی خواستم بلند بشم آرین محکم بازوهامو به مبل فشار داد و پاهاشو دورم قفل کرد. ایمان اومد جلو و سمت دیگه ام نشست. و با همدیگه به جونم افتادن. کم کم لباسی تنم نبود. تن اون دو تا هم نبود. دست ایمان کصمو فتح کرده بود و کیرشو به کونم فشااااار می داد. آههههه. صدای آهم خونه رو پر کرده بود. می دونستم خلاصی از دستشون نخواهم داشت پس منم تصمیم گرفتم خودمو بهشون بسپارم و از ماجرا لذت ببرم. پستونام توی دهن آرین بود و دستاشون روی بدنم حرکت می کردن. هر دو با انگشت وسطشون شروع کردن به مالوندن کصم. از تصورم خارج بود دو تا انگشت، دو تا مردددد کصمو بمالونن و به زودی میکننم. حس دادن، حس کرده شدن، حس اشتیاق برای شدن، فراتر از توصیفاتمه. آرین به ایمان گفت پرده داره. ایمان چشمکی زد و گفت بسپرش به دست توانمند خودم. آرین دستشو عقب کشید و منتظر نشست تا ایمان پرده امو پاره کنه. ایمان با بوسیدنم و بغل کردنم انگشت وسطشو به سوراخم فشار می داد. از فشار کم شروع کرد. کم کم سوراخم دردی گرفت و من فهمیدم کصم داره افتتاح میشه. انگشتشو چند دقیقه ای توی کصم بالا و پایین کرد و وقتی ازم پرسید دیگه درد نداری، گفتم دردش خیلی کم شده. به ارین نگاه کرد و گفت کیر خودتو می بوسه دیگه داش آرین. دوست دخترت آماده برا کردنته. روی مبل ولو شدم و آرین پاهامو به کمک ایمان از هم باز کردن و اومد بین پاهام و کیرشو که تا اون موقع می مالوند که آماده وارد کردن به کسم می کرد آورد جلو سوراخ کسم. ایمان با بوسیدنم بهم گفت ممکنه درد زیادی اولش داشته باشی. دستاتو می گیرم که بتونی دردشو تحمل کنی. شروع کنه؟. منم با بستن چشمام وباز کردنشون بهش با صدای آرومی که نفسش رفته و هیجان زده وبد گفتم اره. و آرین کیرشو به سوراخم فشار داد و کیرش با درد زیادی که کشیدم وارد سوراخ تنگ و تازه کصم شد. اونقد درد داشتم که با التماس گفتم درش بیار درد دارم. ایمان دستمامو گرفته بود و به آرین اشاره کرد ادامه بده. و درحالی که کصم کرده می شد دردناک ترین درد زندگی ام رو تجربه کردم. بعد از مدتی درد تبدیل به لذت زاید الوصفی شد، آرین سعی می کرد تندتر تلمبه بزنه. و اونقد توی کصم تلمبه زد که حس پاره شدن داشتم. ایمان هم سعی کرد خودشو بی نصیب از من نکنه و با انگشتاش دور کصمو می مالوند. و کیرشو می کرد توی دهنم تا بخورم. و دستام دیگه رها بودن و ایمان تا وقتی آرین تلمبه زدنشو بس کنه کیرش توی دهنم بود. بعد چند دقیقه جاشونو عوض کردن و ایمان با کیرش وارد کصم شد. نمی دونم چقد طول کشید ولی هر دوشون حسابی کردنم . یه بار کیر دو تاشون رو وارد کصم کردن و خوشحال بودم اون روزی برنامه ای برا کردن کونم نداشتن. نوبتی کصمو می کردن و من کیر اون یکی رو می خوردم. تا عصر که اونجا بودم نزدیک چند بار ارضا شدم و چند بار سکس کردیم. حتی توی حموم هم هر دوشون منو کردن. آخرش دیگه حوصله تعریف کردن ندارم. ببخشید. بعدا براتون می گم چه جوری ایمان منو بدون آرین کرد و بینشون دعوا شد.
verified profile,teen,creampie,amateur,young,mom,indian,forced,xxx,pain,film,abused,father,daughter,desi,hd,hindi,molested,saree,corona,sex-video

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.