داستانهای کس خوش مزه گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ

داستانهای کس خوش مزه

جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آید

داستانهای کس خوش مزه
داستانهای کس خوش مزه

سکس

ا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری

آب ۳ تا کیر و خودم تنهایی میارم و میخورم

داستانهای کوس خوشمزه حکایت ازمدلهای خیس کردن کوس داره ,فقط به یک کیر کلفت نیاز هستش .بعد اون کیرو باید به آرومی یا حتا خیلی محکم تویه یه سوراخ کوس فرو کنی بعد تازه داستان شروع میشه ,اسم,ش میشه تلمبه زدن .تکمبه ینا اقب جلو کردن کیر تو کوس که در آخر یه کوش آب کیری خوشمزه برای لیسیدن آمده میشه
stockings,sex,big,tits,cock,milf,rough,doggystyle,tattoo,uniform,lingerie,foursome,cowgirl,dick,reality,reverse,army

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.