دختران ممه گنده التماس کردم که ترو خدا پاک کن که

دختران ممه گنده

خوابوندتم رو تخت
روز که تو پارک داشتیم با بچه های محل بازی میکردیم یه مردی اومد به اسم رامین که کارگردان معرفی کرد با من صحبت کرد گفت دنبال یکی میگردم که بیاد تو فیلمم بازی کنه بهش نقش اول بدم منم که داشتم از خوشحالی بال در میاوردم که شمارشو داد گفت تو تلگرام باهم صحبت میکنیم
شبش بهم گفت فردا بیام دم همون پارک برم برای تسط
فردا شد و من رفتم برای سوار ماشینش شدم راه افتاد رفت تا رسیدیم به خونش گفتش از همه بازیگراش اینجا تسط میگیره وقتی رفتم بالا گفت برو تو اتاق لباس برات گذاشتیم برای نمایش باید اونرا بپوشی وقتی لباسمو در اوردم که اونارو بپوشم دیدم اومد تو اتاق و دستامو گرفت خوابوندتم رو تخت

دختران ممه گنده
دختران ممه گنده

سکس

شروع کرد وحشیانه کردن
داری چیکار میکنی گفت دارم تسط میگیرم منم گفتم ترو خدا نکن دیدم یکی از رفیقاشم اومد داشت فیلم میگرفت کیرشو در اورد حدود 15 بود گفت بخورش من دهنمو باز نکردم محکم دوتا چک زد بهم گفت باید بخوریش من بزور خوردمش بعد ۳ دقیقه خوردن کیرش اومد بهم گفت کونمو لیس بزن واقعا از دیدن کونش حالم بهم خورد کونشهم بوی بد میداد هم پشمالو بود مجبوری لیسش زدم که گفت برگرد وقتی برگشتم رفت روغن اورد کونمو روغن مالی کردکیرشو کرد داخل جیغ زدم گفتم اروم تروخدا زد زیر گوشم و شروع کرد وحشیانه کردن کونم تند تند تلمبه میزد که بعد ده دقیقه کیرشو کشید بیرون و ابشو ریخت رو سرو صورتم
کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
فیلمتو پخش میکنم ابروت بره

فرو کردن در سوراخ کوس در فضای باز

رو سرو صورتم وقتی بلند شدم دیدم 50 تومن بهم پول داد گفتش این اول کارته هفته ای دو بار باید بیای گفتم نمیام که گردنمو گرفت گفت فیلمتو پخش میکنم ابروت بره بهش التماس کردم که ترو خدا پاک کن که نکرد ما ماه بعدش از اونجا اساس کشی کردیم ولی هنوزم از این ترس دارم که فیلمارو پخش کنه

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.