دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من

دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من

رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا
بعد چند دقیقه کاملا لخت شدیم

دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من
دیدم کیر شوهرم رفته تو کون دختر هول من

سکس
یه دربست رفتیم ترمینال و دوتا بلیط گرفتم و راه افتادیم سمت تهران
کنار هم نشته بودیم رابطه صمیمی تر شده بود طلاق گرفته بود اونم برای کاری اومده بود ماموریت.
خلاصه بعد رسیدن تهران شمارشو گرفتم
دست دادیم خداحافظی کردیم
ماموریت بعدی من مشهد بود
بعد یه هفته باید میرفتم مشهد خیلی خودمونی شده بودم تا اونجا که حرفهامون بوی سکس داشت هم اون دلش میخاست هم من ولی مکان نداشتیم
من رفتم مشهد وقتی مهدیه فهمید رفتم مشهد گفت خاهر من مشهد زندگی میکنه وسوییت اجاره ای داره بهش گفتم اگه میتونه چند روز مرخصی بگیره بیاد من ادرس خاهرش رو گرفتم رفتم یکی از اتاقهاش رو اجاره کردم ماموریتهای من یه هفته طول میکشه اکثرا.
مهدیه شب زنگ زد خبر خوبی بهم داد گفت فردا صبح میرسه مشهد منو میگی تو کونم عروسی شد.
فردا صبح زنگ زدم بیارستان گفتم کمی دیرتر میام برای گرفتن وسیله میرم بازار.
مستقیم رفتم فرودگاه مهدیه رو سوار کردم رسوندم نزدیکای خون خاهرش رفتم بیمارستان
دل توی دلم نبود تا شب

کوس تنگ جنده کمر باریک

کیرم داشت منفجر میشد
رفتم خونه یه دوش دومادی گرفتم زنگ زدم مهدیه.گفت اخر شب میاد پیشم
(لازم به ذکره که خونه خاهرش هم یکی از همون سوییت های کناری من بود)
ساعت 10بود که دیدم زنگ میزنه گفت درو بازکنم
اومد تو اتاق بدون هیچ مقدمه ای رفتیم برا لب به لب .نفهمیدم چقد طول کشید ولی بعدش رفتیم نشستیم روی مبل یه خورده اتاشغال گرفته بودم برا شام باهم خوردیم
جلوی تلوزیون یه پتو انداختم دوتا متکا یه خورده باهم ور رفتیم داشتم امادش میکردم برای یه سکس رومانتیک و اروم.
کنارهم خابیده بودیم از همه چی میگفتیم منم داشتم کل بدنش رو نوازش میکردم خیلی حشری بود میگفت بعد طلاق با کسی نبوده حدود2ساله
لباسشو از تنش در اوردم یه سوتین سفید با یه بدن سبزه خیلی عالی
بعد چند دقیقه کاملا لخت شدیم کنار هم توی بغل هم لب میگرفتیم من دستم به سینه هاش بود داشتم براش میمالیدم از خود بیخود شده بود هزیون میگفت .خیلی عجله داشت برا دادن کس.

سگی کیرمو از پشت کردم توی کسش
ولی من دوست داشتم طولانی باشه براهمین منتظرش نزاشتم خابیدم روش کیرمو با کسش یکی کردم اروم اروم توی چنددقیقه کل کیرم توی کسش جا شد توی این چند دقیقه شاید باور نکنید تا کیرم به ته کسش برسه ارضا شد خیلی حال کرده بود.همون جور که روش خابیده بودم اروم اروم شروع کردم به تلمبه زدن قربون صدقه خودم و کیرم میرفت .داشت ابم میومد خیلی حشری بود بلند شدم خودم خابیدم زمین گفتم بشینه روی کیرم اصلا این کاره نیود یا یادش رفته بود چی کار کنه روی کیرم همچین تکون میخورد که داشتم میومدم بلندس کردم حالت سگی قرار دادمش کیرمو از پشت کردم توی کسش از کمرش گرفتم همچین ضربه میزدم بهش که لمبرهای کونش موج برمیداشت زیاد اه و ناله میکرد ترسیدم فقط کسی بشنوه صدای تلوزیون رو زیاد کردم داشت ابم میومد همچین تلمبه میزدم که کیرم داشت منفجر میشد سریع برگردوندمش ریختم روی شکمش چه حالی میداد با عرق گیرم ابم رو پاک کردم هموجا دراز شدیم بغلم هم حدود 10دقیقه ای نوازشش کردم عرق خالی شده بودم بلند شدیم لباسامونو پوشیدیم ساعت حدود11:30بود که بعد یه چیز خوردن خداحافظی کرد و رفت خون خاهرش خیلی خسته بودم یه دوش گرفتمو خابیدم
cumshot,interracial,creampie,amateur,humiliation,casting,first-time,cuckold,sissy,group-sex,bbc,home-made,big-black-cock,wife-sharing,forced-cuckolding,first-bbc

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.