زبونمو کردم تو دهنش کیرش بیدار شد خودش با کسش اومد

زبونمو کردم تو دهنش کیرش بیدار شد

انگاشتاشو تو دهنم میکردم. که دیدم خوشش اومده و گفت بسه،بالاترو بلیس ساق و رونشو لیسیدم و به کسش رسیدم که خودش شرتشو دراورد،کسش صورتی و تپل و خوشکل بود اصلا نمیخورد کس زن 40 ساله باشه شروع کردم لیسیدن از بالا تا پایین که سهیلا آهو اوهش دراومد و سرمو به کسش فشار میداد، کسش خیس خیس شده بود که گفت بسه بخواب،ک خودش با کسش اومد رو صورتم منم کس و کونشو میلیسیدم
انقدر لیسیدم که لرزید و ارضا شد و افتاد رو تخت.بعدش که بلند شد گفت آفرین پسر خوب کارتو انجام دادی اومد یه لب ازم گرفت بعد سرمو فشار داد تو سینه هاش منم ممه های گندشو میخوردم و میلیسیدم و گاز میگرفتم و باز رفتم سراغ کسش که دوباره صداش دراومد و گفت بکن تو.منم کردم تو که جیغش دراومد گفت کسکش آروم منم شروع کرددم نلمبه زدن کسش تنگ و داغ بود صداش تو اسمونا بود یه 5 مین که زدم داشت آبم میومد که گفت بریز تو.بعدش افتادم رو تخت حال برام نمونده بود که سهیلا گفت من ارضا نشدم که باز با کسش اومد رو صورتم بعد که ارضاش کردم گفت چون بار اولت چیزی نگفتم وگرنه اگه بخوای بازم با پنج مین کردن آبت بیاد فلکت میکنم.حالو پاشو بریم حموم، خواستم برم که کشید تو گوشم گفت نکنه انتظار داری من با پای خودم بیام پس توی خر اینجا چکاره ای؟یالا چار

زبونمو کردم تو دهنش کیرش بیدار شد

سکس
آب از کوسم راه افتاد
مامانم اینا رفته بودن مسافرت زنگ زدم به دوست پسرم پیش نیومده بود اینهمه دلم بخواد با یه پسری سکس کنم.رضا خیلیی هات بود بدنشم خیلی دوست داشتم قبل از اون با هم در حد بغل و لب بودیم و من وقتی عکسای بدون لباسشو تو گوشیش دیدم اب از لب و لوچم راه افتاد.

زبونمو کردم تو دهنش
با کله دوید اومد از در که اومد تو دم در یه لب خوشگل از هم گرفتیم گفتش .رمانتیکترین آهنگای زندگیمو سلکت کرده بودم که بذارم پای کامپیوتر که اومدم اومد از پشت بغلم کرد لبای مرطوبشو گذاشت رو گردنم.من آهنگو پلی کردم دستاشو گرفتم برگشتم لبامو آروم مالیدم رو لباش دستامو انداختم دور گردنش بردم روی تخت !من هم میخندیدم هم دست و پا میزدم آی دیوونه چیکار میکنی؟!رضا منو نشوند تو بغلش لب بالاییشو مکیدم تو دهنم ولش نمیکردم خیلی میخواستمش تمام صورتشو لیس میزدم گلوشو میخوردم بعد زبونمو کردم تو دهنش عاشق لحظه بودم که زبون همو میلیسیدی و میخوردیم تی شرتشو از تنش در آوردم دست کشیدم به سینش گفت تو که از من هولتری چیزی نگفتم خندیدم هولش دادم که بخوابه چشمام شیطون و سکسی بود.خوابیدم روش از گردنش شروع کردم به لیسیدن و مکیدن شونه هاشو گاز میگرفتم.بلوزمو کشید بالا سوتینمو باز کرد گفت گلم بشینیم اونم مثل من عاشق سکس نشسته بود لباسمو کشید از تنم بیرون

التماس می کرد بذارم تو کوسش

چه نازن.نوک سینه هامو
.گفت وای عسلم چه نازن.نوک سینه هامو یه بوس یواش کرد من لرزیدم تا حالا کسی به سینه هام دست نزده بودزبونشو کشید دور قهوه ای نوک سینه ام کلشو خورد هی میکرد تو دهنش در میاورد وقی یه سینه امو میخورد اون یکیو با دست میمالید نوک ممه هامو میگرفت بین دو تا انگشتش میمالوند من کم کم وحشی شده بودم رضا خوابید روم سینه امو میک میزد گاز گاز میکرد من ناله میکردم کم کم مو هاشو میکشیدم سرشو گرفتم بین دستام آوردم بالا لباشو مکیدم
یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی؟
هرچی باشه عزیزم
منو انگشت میکنی؟ جونم
نشستم دکمه های شلوارشو باز کردم دستمو بردم لای پاهاش…
ادامه…
verified profile,pussy,fucked,latina,butt,doggystyle,shaved,fingering,toys,masturbation,big-ass,spanish,horny,big-tits,doll,big-boobs,twerking,big-booty,anal-sex,long-hair,solo-female

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.