زن حشری من ,عاشق کیر من نشستن انتخاب کرد.شک و تردید توأم

زن حشری من ,عاشق کیر من

فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون دیگه همراهشن.من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز
ازم سکس میخواست

زن حشری من ,عاشق کیر من
زن حشری من ,عاشق کیر من

سکس
پیام دادنای ما با هم تو تلگرام ادامه پیدا کرد و بالاخره باخبرش کردم از علاقه ای که بهش دارم یه ذره ناز میکرد اوایل که خب طبیعی بود ولی قبول کرد که باهم باشیم.میگفت از همون دیدار اول نظرشو جلب کردم و اونم بهم علاقه داشته.پی ام دادنای ما و قرار گذاشتنامون ادامه داشت و شدیدا بهش وابسته شده بودم.اون برام زیبایی مطلق بود! کم کم پیاما سمت و سوی جوک سکسی و یه سری بحثای سکسی کشیده شد و رومون باز شده بود و سرقرار موقعیتش که پیش میومد لب میگرفتیم و بغلش میکردم.
سکس؟فکر نمیکردم حالا حالاها بهش برسیم.

لاپایی حال نمیده و بیا از جلو
ازم سکس میخواست.تصورش هم برام لذتبخش بود.میگفت سکس لازمه ی رابطست و طرف تو رابطه باید نیازهای جنسی پارتنرشو پاسخگو باشه.از پیشنهادش استقبال کردم.
قرار ما شد فردا عصر ساعت چهار و نیم خونه ی مجردی دوست محنا که چند روزی خالیه.
آژانس دم کوچه ی مقصد رویاییم نگه داشت و پیاده شدم.چند قدم جلوتر پلاک11 در سفید.همینه پیداش کردم.یه نگاه به خونه انداختم و به محنا اس دادم که جلو درم.گفت بیا بالا.آیفونو زد و در باز شد دستمو که گذاشتم رو دستگیره استرس عجیبی تموم وجودمو فرا گرفت نکنه چیزی بشه؟نکنه دروغ باشه؟نکنه؟؟؟ نه بابا من به محنا اعتماد دارم این حرفا چیه. اومد استقبالم دست دادیم و سریع لباشو گذاشت روی لبام.آماده نبودم ازش خواستم بریم داخل بعد شروع کنیم.روی مبل نشستم محنا هم مبل روبرو رو برای نشستن انتخاب کرد.شک و تردید توأم با استرسی عجیبی تمام وجودمو فرا گرفته بود که اصلا عادی نبود.اینور اونورو نگاه میکردم و آروم نبودم.
+چیزی میخوری سامان؟

عاشق پسر حشری و شیطون با کیر مناسب

+سامااان؟
_جان؟نه عروسک.مرسی.
اومد نشست رو زانوم.خیره شدم تو چشاش و لبامون رو هم قرار گرفت.فشارم میداد سمت خودش و با ولع خاصی لبامو میخورد.
برای ادامه دستمو گرفت و دعوتم کرد اتاق خواب.
به محض ورود پیرهنمو در آوردم و انداختمش رو تخت.لبخند دلبرانه ای رو لباش مجسم شد و پیرهنشو در آورد.
به سمتش خیز برداشتم و افتادم روش.لبامون تو هم قفل شد و با حرص و ولع مشغول لب گرفتن بودیم.دستم لای موهاش بود.رو تخت به هم میپیچیدیمو صدای لب گرفتن با ولعمون سمفونی زیبایی تو اتاق ایجاد کرده بود.گردنشو لیس میزدم و سینه هاشو از رو سوتین میمالیدم.از بو کردن بدنش لذت میبردم بودی شدیدا دلپذیری داشت واسم.سوتینشو در آوردم.سینه های لیمویی سفیدش منو به پذیرایی از خودم دعوت میکرد.به شکل وحشیانه ای مشغول میک زدن سینه های خوشمزش و گاهی لیس زدن دور نافش بودم که باعث میشد قلقلکش بیاد.با صدای لرزون خودش ازم خواست برم پایین تر.کمرشو بالا گرفت و شلوار و شرتشو با هم کشیدم پایین.یه کس کوچولوی سفید جلو چشام بود.سرمو بردم لای پاش و شروع کردم به لیس زدن کسش.سرمو رو کسش فشار میداد و ناله میکرد.دستام رو کونش بود و میمالیدم و همزمان کسشو لیس میزدم.واقعا خوشمزه و سیری ناپذیر بود.
سریع شلوارمو کشیدم پایین که مانع در آوردن شرتم شد. جلوم زانو زد و خودش شرتمو پایین کشید.دستشو گذاشت رو کیرم و آروم میمالید.لباشو گذاشت رو کیرم و شروع کرد به میک زدنش.بدنم داشت مور مور میشد.آروم و با حوصله مشغول ساک زدن و مالیدن تخمام بود.ازش خواستم تموم کنه.گفتم بخواب و قمبل کن.گفت از عقب نمیدم و تکرار میکرد که میگن خیلی درد داره.حرفام روش تاثیری نداشت و قانع نشد اون کون سفید و خوش فرمشو به کیرم بسپاره. گفتم باشه لاپایی میزنم.گفت لاپایی حال نمیده و بیا از جلو.گفتم ولی تو دختری نمیشه.میگفت اوپنم و مشکلی نداره.یه لحظه جا خوردم ولی برام مهم نبود چجوری اوپن شده.سر کیرمو گذاشتم رو کسش و میمالیدم روش.
+بکن تو.دارم میمیرم سامان.
_بکنم؟
+آرهههه زودباش
_نشنیدم!
+بکن تو سامان اذیتم نکن.

فیلم سکسمون ارسال شد
آروم کیرمو هل دادم تو کسش.با تلمبه هام ناله های بلند اونم شروع شد.کسش لیز و داغ بود تموم تنم داشت میسوخت.
+بکن جندتو سامان جرم بده مرد من!
حرفاش آتیشمو شعله ور تر میکرد و با تمام وجود داشتم تلمبه میزدم.پاهاشو دور کمرم قفل کرده بود و از لذت مثل مار به خودش میپیچید.خم شدم روش و گردنشو لیس زدم.دستاشو برد رو کمرم و چنگ مینداخت.کمرم میسوخت و محکم تر تلمبه میزدم.لبامو گذاشتم رو لباش و مشغول لب گرفتن بودیم که لباشو جدا کرد و جیغ خفیفی زد و ارضا شد.
کسش خیس تر شده بود و تلمبه های من محکم تر.سینه هاشو میمالیدم و تلمبه میزدم.کشیدم بیرون و ارضا شدم.خستگی لذتبخشی تو وجودم بود.
نگاهش کردم که با یه لبخند ریز جوابمو داد.زیبایی چشاش واقعا ترسناک بود.
ساعت یه ربع به هفت بود.
آماده شدم و از خونه زدم بیرون.بدرقم نکرد!
حس و حال غریبی داشتم.رسیدم خونه یه دوش گرفتم و دراز کشیدم.
برام یه پیامک اومد.محنا بود.لابد میخواست در مورد سکس لذتبخشمون حرف بزنه.
سامان جان سلام.
مطمعنا شنیدن این حرفا برات عجیب خواهد بود.من و محمد فامیل دور نیستیم.با هم رابطه داشتیم ولی محمد با صمیمی ترین دوستم سوگند رو هم ریخت و مچشونو گرفتم.لحظه ای نبود که به انتقام فکر نکنم.اون روز تو پارک با بیان اینکه محمد گفته ما فامیل دوریم نقشه ای تو ذهنم ریختم برای صمیمی ترین دوست فامیل دورمون محمد!
بابت فریبکاری و حس علاقه ی کاذبی که بهت ابراز میکردم عذرخواهی میکنم ولی این انتقام باید گرفته میشد.امیدوارم احساس دخترانه ی منو در قبال خیانت دیدن بفهمی.فیلم سکسمون برای محمد ارسال شد.به هیچ عنوان دیگه نمیخوام سمت من بیای که قطعا برات گرون تموم خواهد شد.بای بای.
وای چی داشتم میدیدم.چشام داشت تار میدید.زنگ زدم به محنا خطش خاموش بود.
زنگ زدم به محمد جواب نمیداد.
محمد جواب بده لطفا
بی فایده بود.از محمد یه پیامک رسید با این مضمون:
نامرد!
نه محمد سو تفاهم شده جواب بده توضیح بدم.اونجوری که تو فکر میکنی نیست.
خط محمد هم خاموش شد.
چقدر جای چنگ محنا رو کمرم میسوخت!
verified profile,stockings,cumshot,cum,teen,tits,blonde,latina,hot,handjob,homemade,cute,mom,big-ass,big-tits,18yo,big-cock,big-dick,step,cod,quarantine

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.