سکسی ترین پیشنهاد کوس کردن بهترینی اومدپاهاموگذاشت روشونه هاش

سکسی ترین پیشنهاد کوس کردن

فقط صدایی که میشنیدم این بود:اوممممم………اوفففففف…………چه بوی عرق کف پایی……..اوففففف………بعد از 20 دقیقه آیدا و مهدیه و دوستاش به شکم خوابیدن و سمیرا و فروزان و فتانه شروع کردن به لیسیدن و خوردن از کف پاهاشون!!!!آیدا همین طور که کف پاهاش توسط فروزان خورده میشد با غرور گفت:فروزان از مزه عرق کف پاهام بگو.فروزان یه نگاه مظلومانه به آیدا کرد و گفت:شوره!!!!اوفففف…….حالم داره به هم میخوره!!!!!!
دوست مهدیه هم که فتانه داشت کف پاهاش رو مثل آبنیات میلیسید گفت:چه حسی داری وقتی از عرق کف پای دختری میخوری که نمیشناسیش؟
فتانه گفت:خفه شو جنده!عرق کف پاهات مزه شکلات میده و شیرینه!!!!حس بدی ندارم!!!!
آیدا گفت:بدو بیا از کف پاهای من بخور تا بفهمی عرق کف پای توی کفش مونده چه مزه ای میده!فتانه با کراهت اومد جلوی کف پاهای آیدا و شروع کرد به لیسیدن

سکسی ترین پیشنهاد کوس کردن
سکسی ترین پیشنهاد کوس کردن

سکس
پستونامو خوردن و نوک پستونامو گاز میگرف
سلام من نازیم 20سالمه یه دختر خیلی خوشکل و ناز بودم با اندام سکسی من خواستگار زیاد داشتم ولی قبول نمی‌کردم اخه چشمم رئیس شرکتو گرفته بود آخه خیلی خوشکل بود و همسن من بود اسمش شاهین بود اونم خیلی به من نگاه میکرد و منو دوس داشت آخه من منشیش بودم یه بار آخرشب بود همه رفته بودن خواستم برم تو اتاقش خداحافظی کنم یه پیرهن چهارخونه پوشیده بودم و دکمه بالاشو باز گذاشتم جوری ک خط سینه های توپولم معلوم بود نگاه خودم کردم گفتم بخدا این منوجرمیده الان رفتم تو اتاقش و برنامه فردا رو توضبح دادم ولی اون محوتن من شده بود تا خواستم خداحافظی کن مدبلند شد اومد سمتم از پشت بغلم کردو گردنمو میبوسید احساس خاصی داشتم دوس داشتم اون لحظه تمام نمیشد بعد برگشتم و لبامو محکم میبوسید و مک میزدگفتم دیرموقعس من برم گف یکم بمون گفتم چشم اونم خندید و لیامو بوسید منو بغل کرد برد رو مبل منم داشتم واسش نازمیکردم اونم فقط میگف چشم و ناز منو میخریدهمش داشت پستونامو نگاه میکردگفتم چیو نگاه میکنی اونم میخواست باقی دکمه هامو باز کنه ک موفقم شد و سوتین مشکیمو بازکرد

فشار خیلی زیاد روی سوراخ کون

کوسمو خورد تا ابم اومد
شروع کرد پستونامو خوردن و نوک پستونامو گازمیگرف با اون دستشم کوسمو میمالوند بعدگفتم کافیه بزار برم گف باید یکنمت و شلوارمودراورد و کوسمو میلیسید وای چشمامو بسته بودم فقط داشتم حال میکردم بعداونم لخت شدکامل کیرشودیدم گفتم قربونت این خیلی بزرگه جر میخورماگف ازجلو میکنم گفتم نهه موهامو گرفت کیرشو کردتودهنم گف افرین دخترحرف گوش کن الانم پردتو میزنم منم درسته بار اولم بود ولی مث دیووونه ها واسش ساک زدم بعدیلند شدگف مرسی عشقم تو بهترینی اومدپاهاموگذاشت روشونه هاش وکیرشوتادسته کردتوکوسم جییغ بلندی کشیدم دستشوگذاشت جلودهنم وفقط تلمبه میزدبعددپدقیقه لای پام پرخون بودگف جون زندگیم چ کسی داری باید جرت بودم گفتم خفه شو بی شعورخندیدگف نفس من کیه؟گفتم ولم کن گف بگو خو گفتم من چی بگم گف نفس من توییی عشقم عمرم جووونم کس طلا بعد دردش کم شدو لذت جاشو گرفت منم دادمیزدم بکن منو قریونت کوسمو جربده عشقم بعد یلند شد خوابید رو مبل منم ساک زدم واسش دو دقیقه و نشستم روکیرش وبالاپاایین میپریدم اونم پستونامومیگرفت انگارتوفضابودکلی حال کرداخرسرگف داگی شومنم شدم وموهامومیگرفتوکیرشومیکردته کسم به پنج دقیقه ابشوخالی کردتوکوسم منم هنوزارضانشده بودم گف توارضا شدی؟گفتم نه نشست اینقدکوسموخوردتاابم اومدبی حال بودم گفتم خاک توسرم آلان بابام میکشم بایدبرم اونم منو رسوند هر روز یا منومیبرد خونش میکرد یا وقتی شرکت خالی بودمنو میگایید ابشم میریخت تو کوسم

راضیم کرد و کونمم گذاشت
بعددوماه فهمیدم حاملم رفتم شرکت داشتم گریه میکردم گفت چته زندگیم چی شده؟جریانو توضبح دادم بلند خندید گفتم مرض بیشعوربغلم کردگف شماره باباتو بده هر چه زودترقراره بشیدخانومم گفتم واقعا؟گف اخه کی بهتر از تو هم خوشکل سکسی مهربون عشقم من تازه ازهمه مهمتر اینه ک کوچولمم تو شکمته خندیدم و لباشوبوسیدم اونم اومدخواستگاری وازدواج کردیم الانم دخترمون شیش ماهشه اونم دیووونه منودخترشه هیچ چیزم واسم کم نذاشته مردزندگیم الانم میگه کون میخوام ولی میگم دردداره واونم میگه دردت به جونم آخه این کونونکنم میمیرم ک به زورراضیم کردوکونمم گذاشت یعنی اگه هرروزمنونکنه خوابش نمیبره منم جرخوردم
verified profile,facial,blonde,ass,milf,amateur,homemade,curvy,voyeur,family,reality,cum-on-face,taboo,big-cock,big-dick,step-son,step-mom,big-natural-tits,step-mother,big-natural-boobs,caught-masturbating

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.