برده من کوسم و بلیس داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم

برده من کوسم و بلیس

عکس میگیریم ولی اگر سکس زوری خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون سکس زوری کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی

برده من کوسم و بلیس
برده من کوسم و بلیس

سکس
واسش ساک میزد
میگفت و میخندید و خوشش میومد ولی حرکتی نمیکرد. اونجا فهمیدم که از اینکه زنمو بکنن خوشم میاد. از قصد جاهای شلوغ زنمو تنها میفرستادم و خودم با فاصله از نگاه مردم به زنم لذت میبردم. وقتی تو ماشین نشست گفت تو هم خوشت میاد منو بمالنا… تا دو هفته پیش که بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی عملیش کنیم ولی با کسی که واسمون دردسر نشه و مارو نشناسه واسه اینکه خونمون رو یاد نگیره از تهران اومدم شهریار سمت میدون جهاد که کارگرهای بیکار وامیستن اومدم اولش یکیو سوار کردم بهش گفتم دو ساعت باهات کار راحت دارم خیلی گیر داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم دو تایی جنده بکنیم. سکس زوری اولین چراغ قرمز سزیع پیاده شد و ناپدید شد !! ترسیده بود دوباره برگشتم همونجا یه یارو با هیکل گنده لباسای کثیف بود. یادم افتاد امریکایی ها هوای قشر زحمت کش مثل برق کار و لوله کش رو دارن و بهشون حال میدن اشاره کردم بیاد تو ماشین. تا تهران بهش توضیح دادم و قبول کرد ولی گفت 150 میگیره . واسه کس کردن هم باید پول بدیم. متاهل بود و 37 ساله اهل ارومیه بهش میخورد کیر کلفت باشه. بهش گفتم فرض کن داری زنمو میکنی که با تعجب تمام نگاه میکرد و هرچی میگفتم فقط میگفت باشه وقتی رسیدیم زنم با اکراه نگاهش کرد و استرس داشت خودمم همینطور به خاطر کثیفیش فرستادمش حموم و یه ژیلت دادم تا پشمای کیرشو بزنه و کیرشو تمیز بشوره. وقتی اومد چون لباس سایزش نداشتم همونجور لخت با حوله من خودشو خشک کرد فرستادمش تو اتاقمون. به زنمم گفتم بره. ملیکا عین جنده ها ارایش کرده بود و یه ساپورت تور زنبوری تا زیر کونش پوشیده بود رفت پیشش خوابید . طرف اسمش محسن بود و اولش خجالت میکشید زنم دستشو کشید به کیرش و سینه های پشمالوش کم کم یخش باز شد و صورت ملیکا رو نوازش میکرد. ملیکا اروم کیر محسن که سکس زوری نیمه شق بود کرد تو دهنش و واسش ساک میزد بعد از پنج دقیقه دیگه کامل کیرش شق شده بود. حدود 18 سانت و دو برابر کلفت تر از کیر من خودم سایزم 17 و معمولی ولی واسه محسن خیلی کلفت بود. ملیکا دوباره رو تخت دراز کشید و کیر محسن رو لیس میزد

تینیجر روس اورجی

لنگاشو باز کرد
محسن هم سینه های سفید و سایز 75 که خیلی سفت و شق بودن رو گرفته بود میمالید و از لذت چشماشو بسته بود. بعد پنج دقیقه زنم دراز کشید لنگاشو وا کرد به محسن گفت کسمو بلیس.دوست نداشتم این تجربه تموم بشه کاش میشد تا اخر عمر بشینم دادن زنمو به دیگران ببینم لذت ببرم. محسن مثل دیوانه ها زبونشو از بالا تا پایین کس زنم میکشید ملیکا سکس زوری هم سرشو گرفته بود و بیشتر فشارش میداد. بهش گفت کونمو هم لیس بزن که محسن با ولع تمام ملیکا رو با دستای پر رگ و ریشه اش داگی خوابوند و افتاد به جون سوراخ کون صورتیش کیرم داشت منفجر میشد ولی قرص خورده بودم و بعید بود به این زودیا ابم بیاد. کم کم داشت اه و ناله ملیکا در میومد که گفتم بسه بزار بکنه تو کست که ملیکا برگشت و لنگاشو باز کرد. محسن بدون کاندوم و مثل وحشیا به زور کل کیر کلفتشو کرد تو کس زنم و خوابید روش.ملیکا یه جیغ شدید کشید و رو تختی رو گاز گرفت عاشق جیغ زدنش شدم. بزار همسایه ها بشنون بزار کل شهر بفمه که زنم داره کس میده کاش کل شهر بیان زنمو بگان . بدن ملیکا زیر هیکل بزرگ محسن گم شده بود و محسن داشت به شدت تو کس زنم تلنبه میزد ملیکا هم فقط ناله میکرد حسابی دردش گرفته بود. از زیر محسن خودشو کشید بیرون محسن سکس زوری رو هل داد رو تخت و رفت کیرشو تنظیم کرد و بادقت اروم تا ته کرد تو کسش و یه اه سکسی کشید با سرعت کم داشت رو کیر محسن بالا پایین میکرد و محسن هم سینه های ملیکا رو تو مشتش گرفته بود . بعد چند دقیقه خود محسن از بغل ملیکا گرفت و رو کیرش بالا پایینش میکرد که این حالتش باعث میشد کون سفید و گردش به لرزه در بیاد دیگه طاقت نیوردم و رفتم از پشت کیرمو کردم تو کون ملیکا چون یک سالی میشد که از کون میکردمش زیاد اذیت نشد. حالا دو تایی داشتیم زنمو میگاییدیم ملیکا هم حسابی داغ شده بود . منو محسن به شدت داشتیم تو کس و کون زنم تلنبه میزدیم و سوراخهاشو که میخارید رو با کیر پر و خالی میکردیم که یهم خودشو تو بغلم ول کرد و ارضا شد ولی ما ول کن نبودیم. بلندش کردم به محسن گفتم بکن تو کونش دوست داشتم جیغ کشیدنش رو بشنوم محسن هم نامردی سکس زوری و سرشو کرد تو ملیکا سریع خودشو پرت کرد جلو دستشو گذاشته بود رو کونش دردش گرفته بود بعد از دو دقیقه دستشو از رو سوراخش ورداشت

میرفت تو کونش
حسابی قرمز شده بود. خودم اروم رفتم کیرمو کردم تو کونش و چند دقیقه توش کردم و بلند شدم یکم لوبریکانت زدم به سوراخش به محسن گفتم اروم بکن. محسن سرشو کرد توش که ملیکا داشت ناله میکرد . حدود 10 دقیقه طول کشید تا محسن کل کیر کلفتشو کرد تو کون زنم . ملیکا از درد قرمز شده بود ولی انقد حشری بود که چیزی نمیگفت محسن تلنبه زدن رو شروع کرد عجب کمری داشت بی پدر. کیرشو تا سرش میکشید بیرون و سریع تا خایه میکرد تو کون ملیکا دیگه زنم باز شده بود و محسن هم با سرعت تمام میکرد که از سرعت و سفت کردن بدنش فهمیدم داره ارضا میشه انقد داغ بود که خوابید رو ملیکا و بی حال شد پنج دقیقه بعد سکس زوری از رو زنم بلند شد. سوراخ زنم همینجور باز مونده بود و اب محسن که خیلی سفید و غلیظ بود از اطراف سوراخش داشت میریخت.به قدری سوراخش باز شده بود که راحت دستم تا ارنج میرفت تو کونش. خودمم امپرم رفته بود بالا و کیرمو کردم تو دهن زنم و جق میزدم تا ابم اومد و همشو خالی کردم تو دهن ملیکا و اونم همشو قورت داد. عرقم در اومده بود. محسن که کلا ولو شده بود. دراز کشیدم رو زنم و ازش لب گرفتم به صورت خوشگلش نگاه کردم و از لذت گل انداخته بود در گوشم گفت بازم میخوام ولی امروز بسه کس و کونم درد میکنه. محسن رو تا ازادی رسوندم و پولشو دادم شمارشو هم گرفتم
cum,teen,hardcore,sexy,babe,sucking,outdoor,blowjob,brunette,amateur,homemade,young,closeup,public,18yo,stranger,big-cock,big-dick,cum-in-mouth,natural-tits

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *