سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم

سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم

سکس نوجوان بدون این که صبر کنم جمله اش تموم بشه پشت کردم بهش و با صدای بلند گفتم برومند یا هر کس دیگه فرقی… که یهو چشمام افتاد تو چشمای سیاهش.

زمان یه جایی تو ذهنم متوقف شد و نتونستم حرفمو تموم کنم. لعنتی به طرز خیره کننده ای زیبا بود و به طرز عجیبی آروم که بعدها متوجه شدم زیر آرامش ظاهریش چه خبره ساک زدن.

نزدیک بود طبق عادت محکم بکوبم تو پیشونیم. تازه فهمیدم چه گافی دادم. اصلا یادم نبود که مهندس برومند دخترعموش رو معرفی کرده بود برای کارای طراحی داخلی شرکت.

با منصور سر چند تا پروژه مشترک رفیق شده بودیم. انقدر پیشم اعتبار داشت که نتونم روشو زمین بندازم سکس نوجوان. بدون این که به روم بیارم لبخند زدم و به طرفش رفتم.

از جاش بلند شد. سر تا پا مشکی پوشیده بود. به چشماش مداد مشکی کشیده بود و رژ زرشکیش تنها رنگ متمایزی بود که توی صورتش جلب توجه می کرد. دستشو آورد جلو.

خیلی آروم سلام کرد و گفت سایه برومند هستم. منصور خیلی ازتون تعریف کرده بود. از آشناییتون خوشحال شدم ولی اگر امروز فرصت ندارین می تونم یه موقع دیگه مزاحمتون بشم کفرم از طعنه صریحش در اومد اما به روم نیاوردم. باهاش دست دادم.

عذرخواهی کردم و دعوتش کردم به اتاقم.چند ماه بعد وقتی روی پله های بیمارستان سکس نوجوان دستم دور شونه هاش ظریفش حلقه شد، حس کردم از هر زمانی بهم نزدیک تره کوس سفید.

خیلی نزدیک و در عین حال خیلی دور. انقدر نزدیک که چیزی نمونده بود باهاش لب تو لب بشم و انقدر دور که حتی فکر لمس سکس نوجوان دستاش هم محال به نظر می رسید. کنارم بود.

با همون رژ زرشکی با این تفاوت که یه پالتو همرنگ رژش هم تنش بود. پالتویی که به خواست من مشکی نبود سکس نوجوان. گرچه بابتش عذاب وجدان گرفته بودم ولی دیگه واسه تغییر عقیده خیلی دیر بود.

رسیدیم به بخشی که عزیز توش بستری بود. بهش گفتم میخوای گل رو تو بگیری دستت؟ بدون هیچ حرفی سبد گل رو از دستم گرفت. بالای تخت عزیز برای اولین بار بعد از چند ماه لبخندشو دیدم.

دختر با دیلدو لاستیکی بیدمشکش را نوازش می کند

دندونای سفید و ردیفش زیباترش کرده بود. خم شد و خواست دستای عزیز رو ببوسه که عزیز مانعش شد. خیس عرق شدم از خجالت. عزیز پیشونیشو بوسید و در حالی که اشک تو چشماش حلقه زده بود گفت سفیدبخت بشی عروس قشنگم بعد رو کرد به من،

دستمو گرفت و گفت سکس نوجوان ببینی از زندگیت. الحق که برازنده هم هستین خم شدم و گونه های سرد و چروکشو بوسیدم.عزیز به کتی اشاره کرد و اونم جعبه قرمزی رو از کیفش درآورد.

میدونستم چی توشه. انگشتر فیروزه موروثی ای که نسل اندر نسل به عروس های سکس نوجوان خانواده رسیده بود. اصلا انتظار این یکیو دیگه نداشتم. سایه با تعجب نگام می کرد سکس لزبین.

سخنرانی کتی که درباره تاریخچه انگشتر تموم شد، به خواست عزیز کردمش تو انگشت حلقه سایه. دستاش مثل یه تیکه یخ بود سکس نوجوان. می دونستم چه حالی داره. روم نشد تو چشماش نگاه کنم.

کتی بغلش کرد و بوسیدش. نادر شوهر کتی هم با من روبوسی کرد و تبریک گفت و باعث شد یه کم فرصت نفس کشیدن پیدا کنم سکس نوجوان.به محض این که نشستیم تو ماشین سایه که صداش از حالت عادی همیشگیش بالاتر رفته بود نگاه مضطربشو دوخت تو چشمام و گفت قرار ما این نبود.

این انگشتر، این انگشتر هزار تا داستان پشت سرش داره سعی کردم آرومش کنم سایه جان… نذاشت حرف بزنم و با حالت عصبی ای که قبلا ازش ندیده بودم گفت به من نگو سایه جان یه نفس عمیق کشیدم و گفتم ببین سایه من هم به اندازه تو از انگشتر امروز بی خبر بودم.

ولی ما با هم حرف زدیم و تو قبول کردی دوباره پرید وسط حرفم آره قبول کردم ولی چی رو؟ قبول کردم که انگشتر چندین میلیونی موروثی خانوادگیتون رو بکنی تو دستم؟ تو انگشت حلقه من؟ داشت از عصبانیت می لرزید.

انگشتر رو که تو انگشتش لق می زد درآورد و گفت آقای مهندس کوروش کیانی محض اطلاعتون این انگشتر سکس نوجوان برای انگشت من خیلی بزرگه حالش حسابی خراب بود.

به غلط کردن افتاده بودم. باید فکر می کردم که نمی شه به سایه اعتماد کرد. دلم می خواست زودتر برگردم شرکت و محکم بزنم پس کله رامین که این تخم لق رو تو دهن من شکست که به سایه پیشنهاد بدم.

از یه طرف فکر عزیز داغونم کرده بود و از طرف دیگه واسه سایه ناراحت بودم که گرفتاریای سکس نوجوان من و طرح های احمقانه رامین همون آرامش ظاهریش رو هم دود کرده بود فرستاده بود هوا.

تازه گاوم وقتی دوقلو می زایید که منصور از همه چیز با خبر می شد و قید رفاقت و شراکتمون رو با هم می زد.یه سیگار آتیش زدم و تا تموم شدنش نه من حرفی زدم نه سایه.

پک آخر رو که زدم بدون این که نگاهش کنم گفتم عزیز اگه خیلی دووم بیاره شیش ماه. سکس نوجوان تو این مدت هم هیچ اتفاقی نمیفته. بهت قول می دم.

فقط چند ماه تحمل کن با آرامشی که تو اون موقعیت ازش انتظار نداشتم گفت منو برسون خونه ام خونه ای که اون موقع هنوز نمیدونستم چرا از در و دیوارش متنفرم.از خونه سایه تا شرکت تو ترافیک مخم تاب برداشت.

کفری بودم کفری تر شدم. وقتی رسیدم طبق معمول پرم گرفت به پر عسل سکس نوجوان. رامین که بو برده واسه چی سگ شدم از اتاقش اومد بیرون و با چشم و ابرو به عسل اشاره کرد که چیزی نیست.

نوجوان بیدمشک و واژن او را تا زمان خودارضایی نوازش می کند

دستشو گذاشت پشتم و در حالی که هولم می داد سمت اتاقش، آروم گفت مرد حسابی این چه طرز حرف زدنه؟ طفلکو زهره ترک کردی داد زدم تو دیگه خفه شو با این راهکار دادنت رامین که می دونستم.

پوست کلفت تر از این حرفاست که با توپ و تشر من میدون رو خالی کنه به عسل گفت به حسن آقا بگو دو تا چایی سکس نوجوان تازه دم بیاره اتاق من خودتم کم کم جمع و جور کن برو خونهوقتی ماجرا رو برای رامین .

تعریف کردم زد زیر خنده و گفت ماشالا حاج خانوم فکر همه جاشو کرده اون روز سعی کرد از اون حال و هوا درم بیاره. سکس نوجوان با هم رفتیم خونه اش. درد عزیز و چشمای سیاه سایه و عشق ممنوع عسل همه.

رو با هم تو پیکایی که برام می ریخت رفتم بالا.عزیز تنها آرزوش پیش از مرگ سر و سامون گرفتن یه دونه پسرش بود. سکس نوجوان هفت سال از جداییم گذشته بود. حالا یه مرد 35 ساله بودم ولی دیگه هیچ .

جوری نمی تونستم حضور هیچ زنی رو تو زندگیم تحمل کنم. دچار یه جور خانم زدگی شده بودم که انگار هیچ جوری نمی شد ازش خلاص بشم. عزیز که تو 27 سالگیم دختر همسایه رو به رویی رو برام لقمه گرفت.

فکر نمی کرد عروس خانم دلش پیش یکی دیگه گرو باشه و یکی یه دونه پسرش رو نردبون کنه واسه رسیدن به عاشق دلخسته اش. بعد از جداییم همیشه عذاب وجدان داشت و تا من سر و سامون نمی گرفتم آروم نمی گرفت.

روزی که کتی پشت تلفن تو زار زار گریه زاری هاش ازم خواست نذارم عزیز آرزو به دل از دنیا بره، سکس نوجوان عسل لخت و عور مثل یه گربه ملوس تو بغلم ولو شده بود و مثل من هنوز از وخامت بیماری عزیز خبر نداشت.

همون روزا بود که رامین فکر پیشنهاد دادن به سایه رو انداخت تو سرم. به قول رامین کی مناسب تر از سایه؟ وقتی واقعیت رو به سایه گفتم و ازش خواهش کردم نقش بازی کنه فکرشم نمی کردم کار به انگشتر.

موروثی بکشه و یک هفته بعد عزیز از بیمارستان مرخص بشه و بعد هم بیفته دنبال سور و سات خواستگاری.یک هفته از مرخص شدن عزیز گذشت.

می خواست دوباره سایه رو ببینه. تو اون یک هفته به جز صحبت های مربوط به کار سکس نوجوان هیچ حرف دیگه ای بین من و سایه رد و بدل نشده بود. آروم، سرد و ساکت.

سر تا پا سیاهپوش میومد شرکت و می رفت. خواهش دوباره ازش برام سخت بود. اون روز کلافه بودم و عسل هم مدام به بهانه های مختلف به پر و پام می پیچید.

با این که دید کفرمو حسابی درآورده ولی بر خلاف انتظارم بهم نزدیک شد. کنار صندلیم ایستاد سکس نوجوان، باز چشماشو مظلوم کرد و گفت تو رو خدا کوروشی دلم برات یه ذره شده.

بذار بمونم با هم بریم خیلی خواستنی بود ولی نه برای من. نه برای منی که بیشتر از ده سال ازش بزرگ تر بودم. بیشتر از صد بار براش خط و نشون کشیده بودم که سر عقل بیاد ولی تو گوشش نرفت که نرفت.

سکس برای پول جلوی دوربین

باور کن اگه سه ماه جق نزنی مغزت درست کار میکنه و میتونی راحت کس های توپ مخ بزنی و ببری بکنی. جق خوب نیست و اون کسکشایی که میگن جق ضرر نداره کسشعر .

محض میگن چون میخوان تو یه جقی باقی بمونی و پیشرفت نکنی، من خودم قبلا سلطان سکس نوجوان جق بودم و گوشو چشم و انداممو بگا دادم که بعد از ترک خودبه خود خوب میشی دوباره سکس ایرانی،

بجز ضعف چشم و گوشت که تا اخر عمرت باهات میمونه همچنین کلی فرصت اجتماعی از قبیل کسهای توپ ۱۷-۱۸ ساله رو که همسن خودتونه رو از دست میدی و حتی بر اثر جق امکان داره چنتا موقعیت شغلی خوب و احتمالا عشق اول نوجونیت رو از دست بدی.

اگه جقی هستی برو تو اینترنت راه های ترک جق رو سرچ کن و دیگه جق نزن. در عوض سکس نوجوان برو کس بکن. هر کسی هم نکن ایدز میگیری سعی کن همیشه با کاندوم بکنی.

موقع 22 سالش بود تو همون روزای اول رفاقت فهمیدم خیلی دختر معتقدی هستش ولی خیلی خوش اندام بود سفید و قد بلند به خاطر همین هر کاری می کردم که بکشونم سمت خونه و بکنمش نمیشد .

اخه من از این بچه پروهام که نمیزارم مهر شماره خشک بشه سریع میرم تو کار سکس به خاطر همین عشق به سکس و تنوع طلبی نتونستم تا حالا ازدواج کنم .

خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش سکس نوجوان میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم .
کیر اسد سیاه بزرگ و قشنگ بود.

پدر بزرگ فرناز یک باغ بزرگ البالو داشت سکس.
ن کلاسها به حد نصاب نمی رسید دختر و پسر مختلط بودند.فرناز دختری زیبا و درسخوانی بود مورد حسادت خیلی ها قرار می گرفت سکس روسی.
ناصر بودند که تنبل کلاس بودند. فرناز بعد کلاس به خانه می امد و به کار گل بازی می گذراند. مادر اسد الله از او درخواست کرد که به پسرش در درس هایش کمک نماید.اسد الله پسری سبزه و زشت بود
فرناز داشت ریاضی با اسد الله کار می کرد و یک روز اسد الله بدون مقدمه فرناز را از جلو بغل کرد سکس نوجوان.تو رو خدا ما که شلوارمون در نمی اریم بگذار از روی شلوار همدیگرو لمس کنیم
اسد الله مدتی خودشو به فرناز مالید گفت فرناز می دونی دیروز به هم مالیدیم من ابم امد.
فرناز:اب دیگه چی منظورت چیه؟

می خواهی نشونت بدم
هرچقدر اسد الله زشت بود کیر اسد الله سیاه بزرگ و قشنگ بود.اسدالله گفت:می خواهی بدون شلوار بمالیم بهم.
فرناز که دیروز احساس خوبی پیدا کرده بود گفت:فقط تو بدون شلوار تا من ببینم اب چیه؟
هرگز نباید اجازه بدی کسی کیرش را به کوس تو فرو کند سکس نوجوان
اسدالله شلوارش کامل دراورد و فرناز را از جلو بغل نمود.اسدالله تند تند تلمبه می زد و فرناز هم احساسی بهتر از دیروز داشت تا اینکه اب اسد الله امد و به دیوار پرچین پاشید
شب از مادرش می خواست بپرسد ولی راهش را نمی دانست با گوشه و کنایه ازش پرسید و اونم بهش گفت هرگز نباید اجازه بدی کسی کیرش را به کوس تو فرو کند .البته از فرداش قدغن کرد اسد الله به خانه انها بیاید.
کیرش را از روی شلوار مالیدن سکس نوجوان
بعد از ان اسد الله در مدرسه به همه پسرها گفته بود که فرناز راکرده است.حالا نوبت ناصر بود تا شانس خودش را امتحان کند.
ناصرسعی می کرد به فرناز نزدیک شود. البالو های سر درخت را که شیرین تر بودند را دست چین می کرد و برای فرناز می اورد.وکم کم توانست در قلب فرناز جا باز کند.
ناصر دفترشو باز کرد و فرناز بهش دیکته می گفت.وگه گاه خودشو به زمین می مالید غافل از اینکه تحت نظر فرناز است.
ناصر خواست تیری در تاریکی بیاندازد و ببیند فرناز راضی هست یا مثل اسد الله می شود. سکس نوجوان وشروع کرد کیرش را از روی شلوار مالیدن و دید فرناز خیلی مشتاقانه دارد نگاه می کند.که ناگهان…

سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم
سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم

verified profile,dildo,teen,pussy,latina,amateur,squirting,squirt,huge-ass,orgasm,gostosa,mexicana,perra,infiel,pawg,wet-pussy,huge-dildo,cheating-wife,tight-pussy,verified-profile,lexi-aaae

shahvani

From:
Date: March 28, 2020
Actors: Lexi Aaane

6 thoughts on “سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم

  1. Pingback: ساک زدن
  2. Pingback: سکس زیبا
  3. Pingback: فلم سکس

Leave a Reply

Your email address will not be published.