سکس پسر مامانی کوس سیاه با پسر نوجوانش نزدیک بود پس بیوفته عین گربه

سکس پسر مامانی کوس سیاه با پسر نوجوانش

سکس پسر نامرده جنده دخترم رو ول کن خفه شد بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد و میگفت اوم اوم بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه سکس پسر واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک
جنده خانوم با چشم خودم نمی دیدم جنده

مامانی کوس سیاه با پسر نوجوانش

سکس
صدای شالاپ و شلوپ ناله های خسته از تلمبه هایی که تو کس و کون ماده سگ میان سالی که دو شکم زاییده بود و وحشیانه از کون می کردمش همه جا رو برداشته بود چنان سفت و محکم داشتم می کردم و اون هم چنان مست و غرق دادن بود که صدای باز شدن در خونه اشون رو متوجه نشدیم . امیر از پشت در صدا شنیده بود و اروم کلید سکس پسر انداخته بود و خیلی اروم و بی صدا وارد شده بود امیر که هفده هیجده ساله بود خیلی هم زیر بغل هاش رو باز می کرد موقع راه رفتن تو محل که انگار زنبور زده بود زیر بغل هاش رو کلا عشق لاتی و جاهل بازی کشته بودش. با همه این حرفها خوشگل بود و ادم دلش می خواست بزاره دهنش لبهاش به ننه جنده اش رفته بودش بچه کونی … امیر بعد وارد شدن وقتی می بینه که کیر کلفتی تو کون مادرش بالا پایین میره و هر یکی در میون محکم در کونش می خوره تا شل کنه ماده سگ و در حال فحش خوردنه و حرفهای التماسی که میزنه یهو طاقت سکس پسر نمیاره و رگ غیرتش باد می کنه … یهو از پشت سرم صدایی شبیه سرفه شنیدم برگشتم سریع نگاه کردم و چشم تو چشم شدم با امیر که حالتی مثلا عصبانی و خشمگین داشت و دندونهاش رو بهم فشار می دادو اخم و اینا از ماده سگ کثیف مادر حرومیش نگم که جنده خانوم نزدیک بود پس بیوفته عین گربه می خورد تو در و دیوار و کابینت که یه سوراخی پیدا کنه و بره توش چند ثانیه چشم توچشم شدیم و چشمای امیر اومد پایین به کیر من شروع کردن با دقت نگاه کردن و یهو نگاهش رو برگردوند و سمت مادرش حمله کردش و گرفت موهای سکس پسر مادرش و دور دستاش پیچوند و شروع کرد به کشیدن مادر روی زمین و حرفهای عجیب و گنده تر از قد و قواره اش که اره که اینطور جنده خانوم لاشی کس کش زنا زاده هی بهم می گن مادرت جنده اس و می ده و من احمق باور نمی کنم راسته … کردی سکه یه پول سکس پسر تو محل مارو جنده خانوم با چشم خودم نمی دیدم جنده بازیت و این کیر کلفت رو باورم نمی شد مادرش همینطور با ناله و گریه التماسش می کرد و اونم دور برداشته بود که کسکش گریه زاری نکن اخرین لحظات عمرته و این کیر کلفت و تو رو با هم یجا خاک می کنم و از این کس و شعرها من بدون اهمیت دادن به کارها و حرفهای امیر تصمیم گرفتم برم لباسهام رو بپوشم برم و مادرش هم تخمم نبود چون خودش سگ من شده بود از کتک و تحقیر شدن لذت می برد و دلسوزی براش احمقانه بودش همین که اومدم برم سمت سالن که سکس پسر لباسهام رو بپوشم امیر با یه لحنی که مثلا خیلی عین فیلم سینمایی های اکشن باشه پلانی که قهرمان داستن داره ننه اش گاییده می شه زیر گیر و سر می رسه و با صدای خسته و مردونه و قوی به من گفت کجا می ری کیر کلفت یهو با فریاد سر مادرش که جنده خفه می شی یا همین الان خفه ات کنم ؟ صدا نشنوم ازت پتیاره وگرنه خواهرت رو روی سینه ات می گام ها لال شو دوباره رو به من که کردی و می خوای بری همینطوری شهر هرته نه ؟ مادر منو بکنی و بای بای فردا هم جار بزنی مادر امیر رو کردم و خلاصه سکس پسر گفتم وسط حرف که زر زر نکن می خواستم جار بزنم پنج سال پیش که اومدید تو این محل و مادرت شد زیر خواب کیر من جار می زدم پس کس و شعر نگو به حرمت همون زن چون بچه اش هستی بهت چیزی نگفتم سن و سالت دو رقمی شد می دونی کی هستم و جام رو بلدی و نیست از هر کی بپرسی صاف میارتت پیش من پس زیادی سکس پسر محکم نگوز که خشتکت پاره نشه بچه عصبانی و خونی شده بود راه افتادم سمت سالن

بزرگترین کیری که دیدیم

رو کیرم و شستن کیرم که دیدم
سالن که یهو همون طور مادرش رو که موهاش رو سکس پسر دور دستش پیچیده بود تا دم یه کابینت رو زمین کشید مادرش هم از ترسش لال شده بود و گریه می کردش در کابینت رو باز کرد و هرچی ظرف بود رو با یه دست ریخت بیرون و مادر لخت مادرزادش رو با چک و لگد کرد تو کابینت و گفت صدات در نیاد که پاره پاره ات می کنم سکس پسر و بعد دربهای کابینت رو کوبید به هم و یه کفگیر رو کرد تو دسته های کابینت و خم کردش و تابوند به هم که مادرش بیرون نیاد پیش خودم گفتم این مال این حرفها نیست که بخواد شر و شور بکنه عصبانی شده بلاخره مادرش رو دیده در حال کس و کون دادن تو این فکرها بودم که تو فکرم اومدش سکس پسر که اگه الان یه سره برم لباس بپوشم دور بر می داره و فکر می کنه می خوام در برم همینطور راه دستشویی رو پیش گرفتم و اونم از اشپزخونه اومده بود بیرون و پشت سرم حس می کردم که اروم اروم داره میاد که احتمالا یه حرکتی بزنه و درگیری درست بکنه در دستشویی رو باز کردم و جلوی روشویی وایستادم و اب و باز کردم و با یه دستم صابون مایع رو ریختم و شروع کردم به کشیدن دستم رو کیرم و شستن کیرم که دیدم امیر با یه نگاه عجیبی وایستاده خیره به کیر من وسط سالن و هاج و واج ابکشیدم کیرم رو همون تو رو شویی سکس پسر و نگاهش کردم و گفتم هان چیه ندیدی تا حال کیر ؟ یه جورایی اب دهنش رو داد پایین و یهو عین بچه ها شاید هم عین دخترها پرسید حال دادش ؟ مامانم رو می گم وقتی میکردی بهت حال می داد ؟ لذت می بردی ؟ من و بگی داشتم یواش یواش قاط می زدم و گفتم فکر کن حال می داد نمی داد که نمی کردمش گفت اخه من چند دقیقه ایی نگاه کردمتون میزدی و می کردیش و اونم چیزی نمی گفت اگه لذت داشت چرا می زدیش ؟ گفتم با کدوم قسمتش کار داری ؟ چرا می کردمش ؟ یا اینکه چرا می زدمش ؟ گفت کاری ندارم من با هیچ کدومشون سکس پسر و لذتی بردم که تا حالا نبرده بودم و همیشه فکر می کردم اگه ببینم که کسی داره مادرم رو می کنه حسی بهم دست بده که خون طرف رو بخوام بریزم اما الان همینطور اینها رو می گفت و سمت من می اومدش و اما الان دلم می خواد که دو زانو نشست جلوی من تعجب کرده بودم

جنده خانوم رو جلوی چشمام بکنی
وای با اون لبهای خوشگلش بدون اینکه کیر منو با دستاش بگیره شروع کرد به کله اش رو میک زدن منمکه کیرم از ضد سکس پسر حالی که خورده بودم شل شده بودش تو دهنش شروع کرد به سفت و چوب شدن یه دو دقیقه ایی میک زد و بعدش کیرم رو گرفت و از دهنش در اورد و گفت اما الان دلم می خواد که کیر بکن مامانم رو ساک بزنم و راستش بکنم ببینم من بهتر ساک می زنم یا مامانم ؟ فشار دادم کل کیرم و تو دهنش و حلقش جوری تلمبه می زدم تو حلقش که کشیدم بیرون نفسش بالا نمی اومد و شروع کردم به گفتن اینکه بچه کونی مادر خراب مثل تو واقعا کردن داره و جوری لباس از تنش کندم و دولاش کردم رو دسته مبل سالن و هر چی گفت من سکس پسر فقط دلم می خواد ساک بزنم برای بکن مامانم فایده نداشت و با یه تف لای چاک کونش جوری هل دادم تو که از کونش خون می اومد و صداش همه جا رو برداشته بود جوری تن و بدن می اومد انگار صد ساله که زنه مادر جنده نامردی نکردم تا می تونستم وحشیانه تلمبه زدم تو کون امیر و ابم رو تا قطره اخر خالی کردم توش و ولو شدم و اونم از نفس رفته و حشری انگار که بازم دلش کیر می خواد و ابش هنوز بالا زده اس رفت سمت اشپزخونه و به من با خنده گفت چقدر دوست دارم جنده خانوم رو جلوی چشمام بکنی و من رو هم جلوی سکس پسر چشم اون جنده بکنی و نمی دونس چند سال براش جق زدم و الان به ارزوم رسیدم که تو به ارزوم رسوندی منو و رفت سمت کابینت و درش رو باز کرد و مادرش رو همینطور لخت که بود کشون کشون از پا کشید و اورد انداخت وسط سالن و گفت جنده خانوم باقیش هم باشه قسمت بعدی بگم
سکسی مادر بزرگ سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر سکس مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان کون کوس

Actors: Alekskseny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *