عاشق کوس خیس میلف سینه و کمر میچرخید و هرجا که دستم

عاشق کوس خیس میلف

اقا رفتم تو مخش که بیا بریم دفتر دکی.
که سارا گفت نههههههه اونجا دوربین داره.
گفتم سارا جونم من متخصص دوربینم همه شو خودم پاک میکنم که از درد کسش قبول کرد.
رفتیم مطب دکی و درو بستیم. رفتیم تو اتاق دکی که مبل راحتیه گنده داشت .
خود سارا گفت بیا اینجا راحته. دوزاری افتاد که دکی رو همین مبله کصشو میکنه.
خلاصه اقا رفتیم رو مبل نشستیم و لب بازی و لب خوری و همزمان دستم رو کص و کون و سینه و کمر میچرخید و هرجا که دستم خوش بود میرفت.
جونم واستون بگه که ایشالله ازین کص های پر و پاچه ای گیرتون بیاد تا بفهمید من چی میگم. اقا ما سارا رو تیکه تیکه لخت کردیم و خودمم لخت شدم . وقتی به بدن این کص بهشتی نگاه میکردم کل تنم جمع شده بود تو کیرم و چشمامو از حدقه انداخته بودم بیرون که بیشتر ببینم این شاه کصو.
خلاصه این شاه کص بهشتی ازونجا که کیرزیاد دیده بود اظهارنظری در مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت تر از من زیاد گاییدتش.
نزدیکش شدم با اون چشمای درشتش داشت میخورد منو..

عاشق کوس خیس میلف
عاشق کوس خیس میلف

سکس
اب دهنمو قورت دادم موهای بافته شدشو اروم انداختم جلوشو زیپ تونیکشو کشیدم بالا..برگشت دستاشو انداخت دور کمرم..لحضه های طولانی ای چشم تو چشم هم بودیم…جرات پیدا کردم گونشو بوس کردم..خواستم برم پشت دوربین که دستاشو باز نکرد..
به شوخی اما جدی گفتم تازه لباسو تنت کردیا..خندید..گفت مشکلی نداره وقت زیاده..دیگه هیچی نفهمیدم..فقط بلندش کردم و بردمش روی میز..زیبا ترین اتفاق من..انقد گرم و دوس داشتنی..انقد سرد اما خواستنی..افتادم روش..لبای قرمزشو بوسیدم..لبایی به شدت نرم..انقد داغ شده بودم که تو هوای سرد دفترم داشتم عرق میکردم..تازه هنوز فقط بوسش کرده بودم..بالای بالا بودم..رو ابرا…بعد کلی لب بازی اروم اروم لباساشو کندم..اول از همه تونیکشو باز کردم از پشت و دراواردش..سوتین مشکیش جوری اون سینه های بزرگو جا داده بود تو خودش که انگار داره از یه گنج محافظت میکنه..انقد نرم بود تنش که هرجاشو دست میزدم قرمز میشد..تمام گردنشو خوردم..هیچ جاییشو نخورده نزاشتم..شلوارش راحت در میومد..رو همون میز سریع کشیدمش پایین و خودمم زود لخت شدم..حالا فقط سوتین و شورت داشت..کنارش رو میز خوابیدم بغلش کردم لای بازوهام گرفتمشو سفت فشارش دادم..
دوست دارم.

بگا رفتن توسط دوست پسر

کاملا لخت شده
دیگه طاقت نیاوارد خودش دستشو برد پایین و گرفتش تو دستاش..لبامو بوس کرد و من همچان داشتم تو چشاش نگاه میکردم..حشریت تو چشای جفتمون بیداد میکرد..قرمز قرمز شده بودیم..
انقد خوشگل بود که حیفم میومد باهاش سکس کنم دوس داشتم بزارم تو ویترین اتاقم..دیگه طاقت نیاواردم عین وحشیا همه جاشو خوردم..
کاملا لخت شده بودیم..خوابوندمش رو میزو خودم کنار میز ایستادم..اروم فشارش دادم تو آهی کشید که مغز من سوت کشید..انقد داغ و گرم بود که و همون لحضه اول بدنم لرزید..طاقت نیاواردم از لباش دور باشم بلندش کردم بوسیدمش دوباره خوابید رو میز…تا اخر رفت تو..انقد نرم بود از دستم سر میخورد..نمیتونستم زیاد فشار بیارم بهش فکر میکردم اگر زیاد سفت بگیرمش کبود میشه..یکم که گزشت بلند شد و منو حل داد رو صندلی و خودش نشست

ارضا شم
روم..انقد لوند بود و دلبری میکرد که داشتم دیوونه میشدم…عقلمو داده بودم دستش..تندش کرد..دیگه طاقت نیاواردم همه لباسارو ریختم رو زمین و خوابوندمش رو زمین افتادم روش و با سرعت زیاد میکردمش..اخ نگفت و از اولش باهام همراهی کرد..انقد حشری شده بودیم تا که تا اخرش میکردم تو و باز دلش بیشتر میخواست..حدودا یه ساعت شده بود تا این که ارضا شد..تو حالت داگی بردمش و دوباره شروع کردم..خواستم از عقب بکنم که بتونم ارضا شم اما نزاشت..دیگه نا نداشتیم..منم که میدونستم با اون همه متادونو سیگاری ابم نمیاد..افتادم کنارش و خوابید رو دستم..بهترین حال دنیارو داشتم..بوسش کردم..سیگارمو روشن کردم…چشمامو بستم و لای سینه هاش خوابیدم..این اولین و اخرین سکسمون بود..منو هیچوقت ارضا نکرد..هیچوقت طعم لباش یادم نمیره..
anal,teen,hot,sexy,blowjob,deepthroat,a2m,ass-to-mouth,arab,muslim,big-tits,big-cock,hijab,hairy-pussy,anal-teen,teens-love-anal

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.