فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند

فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد

نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود

فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد
فقط بابازی نوک کیر آبشو آورد

سکس

بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال

پرستار حشری کوس میده

دلم خیلی کیر میخواست ,ولی این دفعه کونم کیر میخواست ,ولی میترسیدم کونم پاره بشه ,پس آروم آروم سر کیرشو مالید به سوراخ کونم ,خیلی خوب میمالید سوراخ کونم و,یواش یواش سر داد سمت کوسم بازم مالش داد تا آب کوسم سرازیر شد رو کیرش

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.