مامنی کس خیس من ,کیرم توش خودم دست به کار شدم حوله

مامنی کس خیس من ,کیرم توش

تا اینکه یروز که سهیلا رفته بود استخر خونه،من تو اتاقم بودم کسه دیگی ام خونه نبود که یهو صدای جیغ از زیر زمین اومد که با دو رفتم سمت زیرزمین که دیدم سهیلا با مایو افتاده زمین و غیر سینه و کس بقیه جاهاش پیدا بود،سرمو برگردوندم خواستم زنگ بزنم اورژانس که گفتم شاید تا اومدن اورژانس براش اتفاقی بیفته کسیم خونه نبود که ازش کمک بگیرم،تصمیم گرفتم خودم دست به کار شدم حوله تو رختکنو برداشتم انداختم روش چنبار صداش زدم،تو صورتش زدم که بیدار نشد بلندش کردم بردمش تو اتاق دیدم قلب و نبضش میزنه تنفسم میکنه،یه لیوان آب سرد برداشتم ریحتم روش که چشاشو باز کرد.
گفتم خانوم خانوم حالتون خوبه؟
گفت من کجام؟

مامنی کس خیس من ,کیرم توش
مامنی کس خیس من ,کیرم توش

سکس
_من:حالتون بد شده بود تو استخر
سهیلا یه نگاهی به خودش کرد و فهمید درچه وضعیتیه و گفت:
_تو با چه اجازه ای دست به من زدی آشغال
منم من من کردمو گقتم :
خانوم حالتون خوب نبود هیچ کسم خونه نبود ترسیدم اتفاقی براتون بیفته که گفت:
تو غلط کردیو اومد یه یکی خوابوند تو گوشم و گفت گمشو از جلو چشام.
منم رفتم تو اتاقم تو این فکر بودم که باید جور و پلاسمو جمع کنمو برم که سهیلا درو باز کردو اومد تو گفتم حتما میخواد
سر کیرشو بوس کردم
ویلای بابام تو یه روستا تو دل جنگله؛ ما هر دفعه که میریم اونجا تو یکی از اتاقهای بالا میخوابیم
یه شب که رفتیم بخوابیم شروع کردم به ور رفتن با شوهرم اونم شروع کرد به همکاری ؛ من یواش یواش رفتم پایین و شلوار و شورتش رو با هم کشیدم پایین
کیرشو مالیدم و لبامو گذاشتم رو سر کیرشو بوسش کردم و بعد کردمش تو دهنم
اونم دستش رو گذاشته بود رو سرم و با موهام ور میرفت کیرش حسابی داغ شده بود من کیرشو تند تند تو دهنم میک میزدمو جلو عقب میکردم و زبونمو رو سر کیرش میمالیدم اونم حسابی داشت کیف میکرد

خودش کیرمو کرد تو کس خیسش

اومدم روش لبامو گذاشتم رو لبش لباسامو در آورد شروع کرد به خوردن سینه هام شروع کرد به بوسیدن بدنم تا رسید به کوسم منم پاهام باز کردم و اونم سرش رو گذاشت وسط پاهام با دستش دو طرف کوسم رو کشید وزبونش رو گذاشت رو کوسم فشارش دادم رو کوسم و اونم داشت میک میزد و لیس میزد
منم کوسم رو بالا پایین میکردم و فشار میدادم تو دهنش ؛ کیرش گذاشت وسط کوسم و فشارش داد توش وسینه هامو میمالید و لبامو میخورد کیرشم تو کوسم تلمبه میزد فشارش میدادم تو کوسم
دستش رو انداخت لای پام بلند کرد و کیرش رو گذاشت رو سورخ کونم ؛ کیرش با ترشحات کوسم خیس و لیز شده بود یه کم مالید به کونم و یواش فشارش داد تو کونم
با هر فشارش بیشتر میرفت تو کونم ؛ دستش رو گذاشت رو کوسم و داشت کوسم رو میمالید
از شهوت زیاد نزدیک به ارضا شدن بودم و خودم فشار میدادم به کیرش ؛ اونم تلمبه هاشو تند تر کرده بود
شونه هامو گرفت و محکم تلمبه میزد با چند تا تلمبه محکم آبش رو خالی کرد تو کونم
یه مقدار تو همون حالت موندیم یه دستمال کاغذی برداشتم وقتی کیرشو کشید بیرون گذاشتم رو سوارخ کونم که داشت آبش میامد بیرون

کیرشو گذاشت رو سوارخ کونم
هیچکس چیزی نفهمید جز یکی از زن داداشام که خیلی تیزو شیطونه
بهم گفت دیشب خوب خوابیدی
یه نگاهی بهش کردم وهیچی نگفتم
verified profile,anal-bbc-ebony-black-teen,hardcore-sex-fuck-suck-butt-big,cumshot-facial-oral-blowjob-head,deep-long-cock-dick-stud,sex-fuck-porn-scene,teen-tits-ass-pussy-cunt,ass-anal-big-pipe-pole,young-tight-cute-pretty-slim-skinny-petite,red-brunette-blonde,vixen-model-shoot-splash-squirt,slob-drool-gag-choke-abuse-gagger,bbw-chubby-fat-girl-woman-lady,slut-whore-cunt-bitch-mean,ssbbw-twerk-shake-shaking-huge,forced-take-stroke-pound,thug-gangster-pimp-thot

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.