ملیسا جون دوتا سوراخشو پر میکنه شروع کرد به لیسیدن کف پاهاشون

ملیسا جون دوتا سوراخشو پر میکنه

پاهامون رو قشنگ اول بو کن بعد بلیس و بخور.
آیدا در حالی که 4 تا کف پا جوی صورتش بودن بویی کشید و گفت:اوفففف……..واییییی……چه بوی بدی میده……خیلی نامردین……اوففففففف……..
آیدا میگفت اوففففف بعد بو میکشید.حدود 5 دقیقه بو کشید تا این که خواهرهای فاطمه دو نفری با هم کف پاهاشون رو چسبوندن روی صورت آیدا.آیدا هم زیر پاهاشون دست و پا میزد و میگفت:اوممممم…….اوففففف……بسه…..اوممممممم..خفه شدم.
خواهرای فاطمه گفتن شروع کن عرق کف پاهاموم رو به خوردن!!آیدا شروع کرد به لیسیدن کف پاهاشون.خدایی هم کف پاهاشون زیاد کثیف نبود فقط یه کمی زرد رنگ بود و معلوم بود بوی عرق میداد.آیدا گفت:من حاضرم کف پاهای شما دو تا رو تا شب بخورم ولی به اون ها بگید برن!خیلی پاهاشون بو میده!
شروع کردم مالیدن

ملیسا جون دوتا سوراخشو پر میکنه
ملیسا جون دوتا سوراخشو پر میکنه

سکس
گفت ی کاری میتونی برام انجام بدی گفتم اره باید ی چیزی میگرفتم میبردم براش رفتم گرفتم گفتم کجا بیارم گفت محل کارم عوض شده بیا فلان جا اصلا حس نمیکردم قرار باشه اتفاقی بیوفته ولی وقتی رفتم حس کردم قراره اتفاقی بیوفته اخه بهم دست داد کلی شیطنت کرد رفتم تو دفتر کارشون ک ی حالت دفتر اداری داشت تو ی پاساژ رفتم داخل دیدم درو بست گفتم کسی نیس گفت نه ی چایی برام اورد نشستم گفتم کی اومدی اینجا سرکار گفت چندماهی میشه گفتم چکار میکنی کارت چیه گفت طراحشونم منشی هم هستم ولی مایتا گفتم سایت چی لبخندی زد گفت همین سایتای سکسی قشنگ معلوم بود

کیرمو دراوردم از پشت گذاشتم لای پاهاش
حشرش زده بالا گفتم ا کو منم ببینم رفتم نشستم کنارش مهلت ندادم دیگع بخاد سایتی نشونم بده از پشت کمرم دستمو بردم سینه اونوریشو گرفتم شروع کردم مالیدن هیچی نگفت راسی یادم رفت بگم الهه هیکل سکسی داشت کون گنده ازین کمر باریکا سفید خلاصه هیکل توپی داشت همینجور مد دست کردم دکمه های مانتوشو باز کردم سوتینشو زدم کنار اونم اصلا هیچی نمیگفت قشنگ تو کف بود شروع کردم ممه خوردن کم کم صدای اه و اوهش داشت در میومد شروع کردیم لب گرفتن داشت لبامو میکندخیلی داغ شده بود بلندش کردم مانتوشو در اوردم از پشت چسبیدم بهش ی چند دقه ای همینجور ادامه دادیم کیرمو دراوردم از پشت گذاشتم لای پاهاش البته چون قد من بلند بود باید ی کمی زانوهامو خم میکردم دیگه سرو صداش در اومد بود یهو دیدم شلوارشو کشید پایین منم دیگه داشتم دیوونع میشدم کیرم لای

این خانوم خوشکل هم خوب میخوره هم خوب میده

جنده لاشی ارضا شده بوده
پاهای داغش داشت اتیش میگرفت ممه هاش تو دستام بود لباشم رو لبام ی چند دقه ای همینجور ادامه دادیم یهو دیدم دست و پاش شل شد شروع کرد لرزیدنو زد زیر گریه شلوارشو کشید بالا دیگه هرچی سعی کردم ارومش کنم نشد که نشد منم دیدم اینجوریه ولش کردم گفتم پاشو جمع کن بریم برسونمت خونتون و ازش قول گرفتم ک ی دفعه دیگه بیاد پیشم ولی دیگه نیومد بعد ی مدتم گفت دیگه ب من زنگ نزن من شوهر کردم بعدها ک تجربم بیشتر شد فهمیدم جنده لاشی ارضا شده بوده و منو با شق درد رها کردو ی دست جق مجلسی انداخت رو دستمو برای همیشه تو کف کون خوش فرمشم موندم کیرم تو کس ننش لاشی خانوم نتیجه اخلاقی هم اینکه تا خودتون ارضا نشدین دوس دخترتون رو ارضا نکنین دختر ارضا بشه دیگه نمیذاره کاری کنین
verified profile,teen,ass,creampie,blowjob,rough,doggystyle,skinny,tattoo,teenie,socks,big-ass,orgasm,forced-orgasm,panda,afro,curly-hair,babygirl,elle-panda

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.