من جندم رحمم نکن کونمو پره آب کن بریم پیششون من خودم یه

من جندم رحمم نکن کونمو پره آب کن

بقه 3 میشینیم. واحد زیر ما فاطمه خانم و شوهرش و دخترش زندگی میکنن که آیدا با فاطمه خانم و دخترش اصلا رابطه خوبی نداره و ازشون خوشش نمیاد چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی
کیرش تا ته میرفت تو کونم
اینقدر براش لذت داشت که همین که سرش میرفت تو کونش بدون تلنبه زدن آبش میومد و میریخت تو کونم
دیگه کونم آماده شده بود
کیرش تا ته میرفت تو کونم یه شورت بندی مشکی پوشیدم.یه لباس ماکسی مشکی هم پوشیدم.سینه های لباسم باز باز بود وتقریبا نصف سینه هام بیرون بود.
به چاک تا نزیکای رونم داشت و یه چاکم تا نزدیکای کونم.
یه جفت کفش پاشنه بلندم پوشیدم.
علی اومد تا منو دید واسم راست کرد
همش دستش لا پر و پام بود
رفتم تو اتاق خواب روی تختخواب
علی با شورت اومد پیشم و وازلین را دید

کس سفید و ناز مامانی ,کیر کلفت تو کون مامانی

گفتم کادوی تولدته.
کجامو باهاش چرب کنم
کیرتو کون ژاله تو
من جندم رحمم نکن کونم جر بده
کونم جر بده
انگار من جندم.رحمم نکن.
لباسمو در آورد
چشمش به شورت بندیم که خورد یه جونی گفت که یهو ترس برم داشت
چقدر کس و کونت صاف و بی مو شده
گفتم واسه تولد توعه
شروع کرد ممه هامو لیس زدن و کسمو مالیدن
بهم گفت بیا واسم ساک بزن
۶۹ شدیم من کیرشو میخوردم اونم کونمو از کنار بند شورتم
زبونشو فشار میداد تو کونم
منم خودمو شل گرفته بودم
همین طور که کیرش تو دهنم بود انگشتشو تا بند دوم کرد تو کونم
گفت بیا داگی شو
با وازلین چرب کرد کونمو و انگشتشو تند تند میکرد توش
کونمو بوسید و گفت الان انگشت بزرگه را میکنم توش
کیرشو چرب کرد اومد پشتم و یواش یواش سرشو کرد تو کونم
بعد ی ۲دقیقه خودم کونمو میکردم سمت کیرش.

بریم پیششون من خودم یه نقشه

فدای کونت بشم بخور کیرمو

سکس
ه
بدنش داغ داغ بود
تا ته رفت تو کونم
سینشو گذاشت رو کمرم و ممه هامو گرفت و تلنبه میزد
تلنبه هاش واقعا بی رحمانه شده بود
آبش داشت میومد
گفتم آبتو بریز تو کونم
کونمو جر بده عزیزم
کونمو پره آب کن
تا حالا اینطوری آب ازش نیومده بود
همشو ریخت تو کونم
verified profile,sex,latina,amateur,young,lingerie,big-ass,bbw

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.