پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش

پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش

لخت شدم رفتم بالا
ازش درخواست سکس کردم و اونم قبول کرد
دلهره عجیبی داشتم اخه اولین تجربه سکس غیر رسمی من بود وقتی مریم اومد دیدم اونم مثل منه و اولین بارشه غیر رسمی
دیدم جفتمون استرس داریم نمیشه در گوشش گفتم همه چیزو فراموش کن و فقط به الان و عشق و حال الانمون فکر کن
یه کم راحت شدیم لباشو گذاشت رو لبام دیدم خیلی داغه منم شروع کردم و بغلش کردم بردم رو تخت
آروم لباساشو در آوردم و شورت و سوتینش موند
خودمم لخت شدم رفتم بالا از پیشونیش شروع کردم به لیسیدن وقتی رسیدم به لباش خیلی شیرین بود کم کم رفتم سراغ سینه هاش 2 تا سینه مشت و ناز که ادمو دیونه میکرد سوتینو در آوردم و لبامو گذاشتم روش دو تا لیس که زدم دیدم داره مثل مار به خودش میپیچه حشرش بد جوری بالا زده بود
منم دیدم اینجوره بیشتر و بیشتر میخوردم که دادش در اومد یواشکی لیز خوردم وسط پاهاش و اروم شرتو با دندونام کشیدم پایین
هنوز یادم نرفته یه کس تپل و سفید که خیلی خوشگل بود انصافا هنوز تو عمرم کسی به خوشگلی اون کس ندیدم
اروم زبونمو کشیدم لاش دیدم داره میمیره
منم کرم ریزیم گل کرد شروع کردم به کس خوردن تا حسابی روانیش کنم
دیگه صداش تبدیل به جیغ شده بود و نمیدونست از زور شهوت چیکار کنه
اروم خزیدم رو سینه هاش و لبامو گذاشتم رو لباشو د بخور

سکس

از پایینم یواش سر کیرمو گذاشتم رو لبه کسش

پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش

لیز خوردم وسط پاهاش
تو یه لحظه یه دفعه همشو کردم توش
من عاشق این لحظه ام که برا اولین بار یه دفعه کیرم کنم تو کس
از شدت ضربه و شهوت ضعف کرد و همون لحظه ارضا شد
بعهدا بهم گفت اون حرکتت خیلی معرکه بود
بعد چند ثانیه اروم کشیدم بیرون و یواش یواش شروع کردم به تلمبه زدن
ولی مریم خیلی بیشتر از اینا میخواست
منم قرص ویاگرا خورده بود خیالم از بابت ابم راحت بود
کیرمو بعد چند بار تلمبه کردم توش و آروم بغلش کردم و نشوندم رو پاهام کیرمم تو کسش بود و لذت میبرد
بعد رفتم زیر و اونم رو بود و تلمبه میزد
بعد چند دقیقه برش گردوندم و به حالت 4 دست و پا از عقب گذاشتم تو کسش
دیدم داره در میره موهاشو محکم گرفتم پیچیدم دور دستم و محکم ضربه میزدم
میدونستم عاشق سکس وحشی

داغ داغ بود و کمی هم آب شهوتش اومده بود

پاهاشو دادم بالا گذاشتم تو کونش
دیگه داشت به عرش میرسید منم کم کم داشت ابم می اومد و همین حالتو ادامه دادم تا ابم کامل ریخت توش
من همیشه عادت دارم 2 بار میکنم
بعد 10 دقیقه گفت پاهام بالاست نمیخوای شروع کنی
گفتم چرا ولی این بار فرق داره
رفتم برش گردوندم و سوراخ کونشو یه کمی لیس زدم
اونم با کسش بازی میکرد
وقتی اماده شد پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش اولش گفت نه
ولی بعد یه کمی مالش خوشش اومد
منم اروم شروع کردم و تا دسته جا کردم
کون داغ و تنگی داشت خیلی خوشش اومد منم رومو زیاد تر کردم و حرکتمو تند تر
حسابی کونشو گاییدم و این بارم ریختم تو کونش
verified profile,cumshot,teen,hot,doggystyle,tattoo,wet,young,POV,pussyfucking,canadian,american,big-ass,british,toilet,big-tits,taboo,usa,australian,stepsister,bratty-sis

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.