کیرم و کردم داخل کونش, کسشو میماله ه گفتین بیام اینجا؟سمیرا

کیرم و کردم داخل کونش, کسشو میماله

به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کلیپ سکسی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت

کیرم و کردم داخل کونش, کسشو میماله

سکس

انگشتم تو چاک کونش بود
ما خیلی قرار میزاشتیم و بیرون میرفتیم و تفریحمون هم در حد لب گرفتن بود یا با هم ور میرفتیم .
نسا با اینکه ۱۶تا ۱۸ سال سن داشت ولی بس ک ور میرفت به خودش سینه هاش ۸۰ شده بود
پوستش سفیدو باسن خوش فرم داشت
بعد دیگه نتونستم اون وضعیتو تحمل کنم بلندش کردم پاشو دور کمرم حلقه کرد داشتیم لبای همو میخوردیم دستم به چاک کونش بود وقتی فشار میدادم انگشتمو تو چاک کونش فقط یه اههه ریز میگفت

کیر سوار حرفه ای

کیرمو کردم داخل کونش
دستمو کردم تو شرتش رسوندم به سوراخ کونش یکم انگشتمو کردم تو سوراخ کونش دیگه اماده شده بود نشوندمش برام یکم ساک بزنه بعد یکی دو دیقه بلندش کردم شلوارشو از یه پاش در اوردم دستاشو گذاشت به صندوق ماشین خودشم چسبوندم به ماشین کیرمو اروم کردم توش جلو دهنشو گرفته بود جیغ نزنه منم موندم دردش کم بشه اروم اروم شرو کردم به تند تلمبه زدن
سه چهار دیقه اون حالتی تلمبه زدم بعد بلندش کردم پاهاشو حلقه کنه دورم
کیرمو کردم داخل کونش نفسش نمیومد بالا همونجور تلمبه میزدم  تکلیپ سکسی و کونش نفس نفس میزد
در حال تلمبه زدن بودم که ممه های نازش اوفتاد بیرون شرو کردم به خوردنشون انقد میک زدمشون تا کبود شدن
اونقد تلمبه زده بودم و ممه هاشو خوردم که نمیدونست از درد جیغ بزنه یا از لذت اه بکشه یکم خسته شده بودم گذاشتمش رو زمین تا ساک بزنه برام در حال خوردن کیرم بود یه جوری میخورد انگار قرار بود تموم بشه

در حال تلمبه زدن کسشو میماله
بعد گذاشتمش رو صندوق ماشین پاهاش رو شونم بود گذاشتمش تو کونش بعد در حال تلمبه زدن بودم که دیدم داره کسشو میماله منم یکم کمکش کردم بعد چند دیقه لرزید منم با سرعت نور میکردم تو کونش یهو ابم اومد ریختم همون جا کیرمو در اوردم یکم برام ساک زد خیلی خوب بود کونم یه سایز بزرگ تر شده
verified profile,teen,latina,milf,amateur,mature,young,big-ass,bbw

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *