کوس های خیس آماده کیر خندیدن سیاه پوسترو شنیدم وقتی

کوس های خیس آماده کیر

توضیح داد.مهدیه و دوستاش فروزان و فتانه و سمیرا رو خوابوندن روی زمین!چون تعدادشون کمتر بود جرات نمیکردن کاری کنن و 3 تایی کف هال دراز کشیدن.آیدا و مهدیه و دوستاش همگی با هم شروع کردن با کف پاهاشون به خفه کردن سمیرا و فروزان و فتانه!!!!من فقط صدایی که میشنیدم این بود:اوممممم………اوفففففف…………چه بوی عرق کف پایی……..اوففففف………بعد از 20 دقیقه آیدا و مهدیه و دوستاش به شکم خوابیدن و سمیرا و فروزان و فتانه شروع کردن به لیسیدن و خوردن از کف پاهاشون!!!!آیدا همین طور که کف پاهاش توسط فروزان خورده میشد با غرور گفت:فروزان از مزه عرق کف پاهام بگو.فروزان یه نگاه مظلومانه به آیدا کرد و گفت:شوره!!!!اوفففف…….حالم داره به هم میخوره!!!!!!
دوست مهدیه هم که فتانه داشت کف پاهاش رو مثل آبنیات میلیسید گفت:چه حسی داری وقتی از عرق کف پای دختری میخوری که نمیشناسیش؟
چسبوند به سوراخ کون نازم مشغول بو کردن شد
داستان برمیگرده به زمستان 97 که من به اصرار یکی از دوستام باهاش رفتم نمایشگاه چاپ و بسته بندی سمت چمران دوستم به غرفه های مختلف سر میزد ولی من الکی کسچرخ میزدم تا اینکه برای دستشویی رفتم اونجا ی سیاه پوست دیدم که تقریبا 40 سالی داشت و منتظر بود کابین خالی بشه انصافا خوش قدو قامت بود ترو تمیز من میدونستم سیاه پوستهای افریقایی کیرهای درازو کلفتی دارن تو فیلمها دیده بودم با خودم گفتم خوش بحال اون کوسی که این میکنه خلاصه ی کابین خالی شد و منو او سیاهه نگاهمون بهم افتاد لبخندی زدو اشاره کرد که من برم منم قبول نکردم ولی کابین بغلی هم خالی شد و جفتمون وارد شدیم من یکم دلدرد داشتم و تا نشستم خیر سر داعش ی گوز خیلی لطیف دادم که صدای خندیدن سیاه پوسترو شنیدم وقتی اومدم بیرون اونم بیرون بود و لبخند میزد به انگلیسی گفت عالی بود منم چون انگلیسیم بد نبود و نیست گفتم لایکش کن که حسابی خندید خلاصه یکم الکی حرف زدیمو سوالهای کسشری که چکار میکنیو از این حرفها حس کردم یجورایی بهم نظر داره اخه یجوری نگام میکرد کیرشم یکم باد کرده بود منم کونم به خارش افتاده بود چون هم مطمعن بودم سریعا از ایران میره خوب کیری داره و تجربه جدیدی هست با هم اومدیم بیرون به دوستم گفتم من این بابارو راهنمایی کنم میام سیاهه میگفت فردا صبح از ایران میره و توی هتل مروارید اتاق گرفتن و با برادرش اومده ایران برای درمان و چون کارش مرتبط با

کوس های خیس آماده کیر
کوس های خیس آماده کیر

سکس

بسته بندی هست از نمایشگاه هم دیدن کرده بهش گفتم ایران خوش گذشت گفت همش کار داشته و با خنده گفت حال نکرده بعدش ی مکسی کرد و گفت دخترهای ایرانی کجا هستن منم گفتم الان جمعس همشون تعطیل کردن که گفت پسرا هم تعطیلن و زد زیر خنده کیرشم حسابی شق بود خداییش خیلی داغ بودم گفتم پسرها هم تعطیلن ولی من اظافه کاری میکنم چشماش از ذوق میخندید با دسپاچکی گفت چقدر مبلغشه برای دو نفر فهمیدم داداششم هست من پولی نیستم ولی شیطون شدم گفتم ساعتی 100 دلار در اختیارم هر کاری بکنید تعداد نفراتم مهم نیست باور کنید قبول کردو گفت کی بریم هتل منم ادرس گرفتم که به عنوان مهمان بعد از ظهر برم پیششون خداحافظی کردیم منم با رفیقم برگشتم خونه رفتم حمام شیو کردم لباس زیر زنونه پوشیدم روشم ی ساپورت صورتی نازک که شورت لامبادای مشکیم از زیرش خودنمایی میکرد سوتینمو بستمو توی سوتینم لوازم جزیی ارایشمو گذاشتم روشونم لباس معمولیمو پوشیدمو رفتم سمت هفت تیر داخل هتل که شدم به رزروشن اطلاعات اتاقو دادمو رزروشن تماس گرفت 2 دقیقه بعدش سیاهه اومد با برادرش که عجب کیری بود برای خودش قد بلند بدن ورزیده توی لابی هتل با هم نشستیمو ازم پذیرایی کردنو رفتیم توی اتاقشون همون اول که وارد شدم بغلم کردنو شروع کردن مالوندن کونمو سینم یا بوسم میکردن من گفتم صبر کنید حاظر شم کاپشنمو دراوردم رفتم دستشویی که قبل ورودی دستشویی یک سوییت خیلی کوچیک بود به عنوان رختکن چون سرویس فرنگی و حمام با هم بود اونجا لباس بیرونمو عوض کردمو یکم رژ و ریمل زدمو موهامو حالت دادم اومدم بیرون

حشرش زیادی زده بالا کیر کلفت میخاد

شورتشونو همزمان کشیدم بیرون چی میدیدم دوتا کیر سیاه
دهنشون کف کرده بود بدن سفیدو نازمو تو ساپورت با سوتین میدیدن و اینکه ارایش ملیحی هم داشتم شروع کردم با عشوه رقصیدنو کونمو قر دادن بعد رفتم رو تخت دونفرشون با ناز داگ استایل کردم اونا هم بهم حمله کردن بغلم کردنو شروع کردیم عشق بازی کونمو میمالیدنو ازم لب میگرفتن با کمک من لخت شدن فقط شورت پاشون بود و کیرهای بزرگشون از زیر شرت دلبری میکردن یکم از روی شورت مالیدمو خوردم تا حسابی داغ کنن بعدش یواش یواش شورتشونو همزمان کشیدم بیرون وای چی میدیدم دوتا کیر سیاه با درازی بالای 20 سانت خیلی خوشفرم با کلفتی به اندازه کله کیراشون نوک تیزو قرمز بود خیلی ذوق کردم از این کیرایی که نصیب شده بود جفت کیرهارو دست گرفتمو یکم براندازشون کردم دلم میخواست همیشه مال من باشن شروع کردم سر کیراشونو لیس زدن خیلی حال میداد با زبونم سر کیراشونو قلقلک میدادمو خایه هاشونو ماساژ میدادم بعدش کیراشونو نوبتی کردم تو دهنمو میک میزدم اهو اوهشون رفته بود هوا تا اینکه داداشش رفت پشت سرمو یکم با کونم بازی کرد یدفعه ساپورتمو از کون پاره کرد ی اهی کشیدو با سر رفت توی کونم لیسش میزدو دماغشو میکرد لای چاک کونم بعدش شورتمو از پام دراوردو لای کونمو باز کرد سوراخ کونمو بوس کردو زبونشو میزد بهش بعدش سرشو کرد لای کونم دوباره و دماغشو چسبوند به سوراخ کون نازم مشغول بو کردن شد چنان نفس عمیق میکشید که حس میکردم تمام وجودم از سوراخ کونم میره تو دماغشو کل وجودش حسابی که کونمو لیس زدو سوراخمو بو کرد جاشونو عوض کردن اومد گذاشت تو دهنم سیاه اولیه هم همون کارهارو با کونم انجام میداد ی حرفایی هم میزد که من متوجه نمیشدم مثل نجوا بود انگاری با کونم رازو نیاز میکرد تا اینکه باکرم سوراخمو چرب کردو انگشتم کرد تا جا باز کنم منم مشغول خوردن کیر داداشش بودم خیلی بهم دو نفره حال میداد انگشتشو در اوردو سر کیرشو گذاشت در کونم یکم مالوندو شروع به فشار دادن کرد ولی کیرش سر میخورد اینور اونور تو نمیرفت خودم با دستم در حالی که داگ استایل بودمو کمرمو شکونده بودم پایین کونمو هوا کرده بودم و کیر داداشش تو دهنم بود دستم بردم عقب کیرشو از ته گرفتم سر کیرشو چسبوندم به سوراخم نگه داشتم سر نخوره اونم فشار داد با ی سوزش لذت بخش

بریز تو کونم کیرشو کرد تو کونم
یواش یواش کیرش مثل مار میرفت تو کونم وای که داشتم دیوونه میشدم کیرشو تا اخر فرو کردو با ی ریتم ملایم عقب جلو میکردش انقد لذت بخش بود که یادم رفت ی کیر تو دهنمه و بی حرکت مونده بودم که با تکون کیر تو دهنم به خودم اومدمو ساک زدنو شروع کردم وقتی کیرشو میکرد تا ته کونمو داداشش میکرد ته حلقم تازه فهمیدم سکس یعنی چی ی لذت نابی داشت کردنو کردن تا اینکه جاهاشونو عوض کردن بازم کردنو کردن سینه هامو میک میزدنو حال میکردیم کونم با دوتا کیر بین المللی که از برکت نمایشگاه بین المللی بود جر خورده بود موقع ساک زدن با گوشیم از خودمو کیری که تو دهنم بود سلفی میگرفتم اونیکی هم از کونمو کیری که توش کرده بود عکس میگرفتو سلفی مینداخت تا اینکه حس کردم سرعتش بیشتر شد داره اه اه میکنه میخواست کیرشو دربیاره نذاشتم اونم تا قطره اخر اب کیرشو تو کونم خالی کرد کیرش خیلی نبض میزد فکر کنم ی ته لیوان اب منی ریخت تو کونم خیلی باحال بود داخل کونم گرم شده بود اونیکی داداشش هم گفت داره ارضا میشه منم گفتم بریز تو کونم کیرشو کرد تو کونم چون کونم لیز بود کیرش مثل مهی سر خورد تو یکم عقب جلو کرد با فشار زیاد ابشو خالی کرد تو سوراخم منم همزمان ابم اومد دوتایی با هم میلرزیدیم اونم پشتمو چنگ مینداخت به خودمون که اومدیم کیرشو در اورد سوراخم باز باز بود لیوان روی میزو برداشت گرفت زیر سوراخ کونم منم منظورشو فهمیدمو زور زدم اب کیرا بیان بیرون که در حین زور زدن ی گوز جانانه زدم که گوزو اب کیرشون پاشید تو لیوان خیلی خندیدیم داداش اولیه با اشاره شصتش میگفت لایک لایک منم رو لیوان کونمو میزون کردمو بقیه اب کیرارو خالی کردم بیرون باورم نمیشد به اندازه 2 سانت ته لیوان اب کیر جمع شده بود سفیدو غلیظ داداش دومیه لیوانو گرفت ازم گذاشت جلوی دهنم منم انقد شهوتی بودم همشو سر کشیدم تو دهنم یکم مزه مزه کردم دیدم خوش طعمه قورتش دادم هممون یکم ولو شدیم بعدش خودمو ردیف کردمو با هم شماره ردو بدل کردیم زدم بیرون توی لابی هتل که رسیدم ی خانم با کلاسی که از کارمندای هتل بود با لبخند اغوا کننده ای اومد سمتم سلامم کردو گفت میتونم تلفن شمارو داشته باشم گفتم چرا تلفنمو بدم گفت برای بعضی از مشتریهای هتل که پسر دوسدارنو از ما سراغ میگیرن میخوام میگفت خانومهایی باهامون همکاری میکنن ولی پسر نمیشناسیم اگر موافق همکاری و بیزینسی تلفونتونو یادداشت کنم منم یکم با خجالت شماره دادمو اومدم بیرون با صد دلاریم حال کنم داستانهای دیگه توی اون هتل اتفاق افتاد
verified profile,latina,interracial,brazilian,blowjob,brunette,amateur,fetish,big-ass,voyeur,big-cock,rio-de-janeiro,black-cock,pau-grande,bunda-grande,sem-camisinha,sexo-na-praia,shayene-samara,completo-no-red

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.