کون گنده و خوشگله جنده خارجی میکرد خوشکل وجذاب بود به

کون گنده و خوشگله جنده خارجی

بگم، حتی ظاهرمو خیلی مردونه نگه داشتم
یکی از دوستام به اسم میلاد بود که من شنیده بودم قبلا تجربه کون کردن داشته و فقط سوراخ واسش مهمه، منم اون موقع ها فقط ساک میزدم و جرات نداشتم سوراخمو به کسی بسپارم، قبلش تجربه ساک زدن واسه چند نفرو داشتم و کم کم و خوردن منی رو شروع کردم و با لذت تمام این کارو میکنم،
بریم سر اصل خاطره . یه شب خونه یکی از بچه ها مکان شد و من و میلاد و یه نفر دیگه دعوت شدیم واسه عرق خوری، خلاصه نشستیم حسابی خوردیم و وقت خواب رسید، منم مسته مست ، اُبم زد بالا و دلم کیر خواست،
با هزار ترفند یه کاری کردم که با میلاد بریم تو یه اتاق بخوابیم ، همینجور که دراز کشیده بودیم پیش هم کلی گفتیم خندیدیم و شروع کردیم فحش دادن به هم که یهو وسط کس شعرا گفت بیا کیرمو بخور، منم دیدم بهترین موقعس واسه اینکه کیرشو بخورم، دهنم اب افتاد ، بش گفتم کیرتو میخورما، خندید گفت کیه که بدش بیاد، یه دست گذاشتم رو کیرش و همینجور که واسش شروع کردم به مالیدن تو گوشش گفتم بین خودمون میمونه ? تعجب کرده بود ولی با یه لبخند ازم استقبال کرد و گفت خیالت راحت، منم با خیال راحت شلوار و شرتشو کشیدم پایین و کیر گندشو آروم گذاشتم تو دهنم ، واااااای که
کون گنده و خوشگله جنده خارجی
آروم کلید رو توی در چرخوند امد داخل من که رو مبل نشسته بودم بر گشتم و نگاش کردم مثل همیشه وقتی دیدمش چیزی تو دلم فرو ریخت با چشمای عسلیش داشت منو نگاه میکرد خوشکل وجذاب بود به ته ریش کوتاه هیکل پر و ورزشکاری کلید هارو رو جا کلیدی گذاشت و امد طرف من .
دلم براش تنگ شده بود از دیروز تا حالا ندیده اش بودم نزدیک من که رسید منم همزمان بلند شدم
اول یکم نگاش کردم بعد خودمو تو بغلش گم کردم سرم رو سینه اش بود و صدای قلبش که دیونه وا به قفسه سینه اش میخورد رو گوش میدادم
یکم که تو همون حالت موندیم تا من انرژی از دست رفته مو باز پس گرفتم ازش جدا شدم.
رفت تو اتاق تا لباس عوض کنه من رو مبل خیره به در تا بیاد بیرون.

کون گنده و خوشگله جنده خارجی
کون گنده و خوشگله جنده خارجی

سکس
بعد یه ربع در حالی که از موهاش اب می چکید امد بیرون یه حواله هم رو شونه اش بود لباس فقط یه شلوارک جذب مشکی پوشیده بود امد کنار من نشست حوله رو برداشت و اروم نم موهاش رو گرفتم
رفتم اشپزخونه و دوتا قهوه ریختم اوردم گذاشتم رو میز همین جور خیره به رو به رو تو فکر بود دیدم فضا خیلی داره رومانتیک میشه هیچی حرف نمیزنه!!
گفتم این وسط حیفه کرم نریزم
اروم چند قدم بهش نزدیک شدم نگاهی به فنجون های کریستال کردم که نقش عجق و جق هنرمندانه روش بود
همزمان با داد و قالی که کردم سینی رو هم ول کردم
یه صدای وحشت ناکی درست شد که بدبخت شایان نیم متر پرید هوا چند لحظه منگ و گنگ اطراف رو نگاه کرد و نگاهش رو لبخند و چشای شیطون من قفل شد
کم کم فهمید چه خبره با دادی که زد فرار رو بر قرار ترجیح دادم و فلنگ رو بستم
+اااررررررررشــــــــــیا میکشمت
دویدم تو اتاق و در خواستم ببندم که پاشو گذاشت لای در مسلما زور اون بیشتر بود و در رو هول داد امد داخل یواش یواش یه قدم به سمت من بر میداشت منم یه قدم میرفتم عقب تا جای که خوردم به دیوار پشت سرم
با چشمای که شیطنت توش موج میزد دست هاشو عین جادوگرا تو هوا تکون داد و گذاشت دو طرف من رو دیوار.
منم رسما تو بغلش زندونی شدم
گفتم الان که یه کاری بکنه ترجیح دادم خودم شروع کنم
-شایان غلط کردم دیگه از این کارا نمی کنم قول میدم دفعه اخر باشه تو روخدا شایان….

خاله الکسیس با کوسش ور میره

من داشتم برا خودم نطق میکردم دیدم اون ساکته
نگاهمو اروم از رو سینه عظلانی و برهنه اش بالا کشیدم و به چشماش دوختم
که دیدم نگاهش خیره رو لبامه

اروم سرش جلو امد تا یه سانتی صورت من متوقف شد نگاه عسلیش رو به چشمام دوخت
منم از مستی چشماش خمار شدم و اروم چشمام بسته شد وبا تماس لب هاش به خلسه ی شیرینی فرو رفتم….
دستش هاش یکیش پشت سرم و یکیش هم رو گودی کمرم نشست
منم دستامو دور گردنش قفل کردم و از بهشتی که توش قدم گذاشتم نهایت لذت رو می بردم.
شایان خیلی ماهرانه لبامو میخورد زبونش رو رو لبامو می چرخوند و گاهی هم زبون منو میک میزد
کم کم داشت بدنم شل میشد از داغی تنش گر می گرفتم واسه خودم تو ابرا سیر می کردم که یهو جیغم هوا رفت
شایان بیشعور لبمو تا بیشترین حد گاز گرفت
بعدم دو حالی که از اتاق خارج میشد گفت:
+اینم تلافی کاری که کردی
عین خل ها از کاری که کرده خیره به جای خالیش
و دستم رو لبم بود

cumshot,cum,sex,teen,babe,pussyfucking,family,sister,arab,big-cock,step-sister,home-alone,bathroom-sex,step-brother,bathroom-fuck,brother-and-sister,toilet-fuck,horny-sister,real-sister,hot-step-sister

From:
Date: April 11, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.