کیر سواری دختر ناز مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت تر

کیر سواری دختر ناز

ساپورتش مالیدم که این حالش بدجور خراب شد و گفت حالم خراب شده ( اشاره به این داشت که کصش آب انداخته و کیر میخواد).
اقا که شما باشی هرجا زنگ زدیم مکان جور کنیم نشد که نشد. من هم کیر خورده از همه جا حیلون و ویلون مونده بودم چیکار کنم با این شاه کص بهشتی که کسش اب انداخته.
اقا رفتم تو مخش که بیا بریم دفتر دکی.
که سارا گفت نههههههه اونجا دوربین داره.
گفتم سارا جونم من متخصص دوربینم همه شو خودم پاک میکنم که از درد کسش قبول کرد.
رفتیم مطب دکی و درو بستیم. رفتیم تو اتاق دکی که مبل راحتیه گنده داشت .
خود سارا گفت بیا اینجا راحته. دوزاری افتاد که دکی رو همین مبله کصشو میکنه.
خلاصه اقا رفتیم رو مبل نشستیم و لب بازی و لب خوری و همزمان دستم رو کص و کون و سینه و کمر میچرخید و هرجا که دستم خوش بود میرفت.
جونم واستون بگه که ایشالله ازین کص های پر و پاچه ای گیرتون بیاد تا بفهمید من چی میگم. اقا ما سارا رو تیکه تیکه لخت کردیم و خودمم لخت شدم . وقتی به بدن این کص بهشتی نگاه میکردم کل تنم جمع شده بود تو کیرم و چشمامو از حدقه انداخته بودم بیرون که بیشتر ببینم این شاه کصو.
خلاصه این شاه کص بهشتی ازونجا که کیرزیاد دیده بود اظهارنظری در مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت تر از من زیاد گاییدتش.
کس تپلش رو حسابی خوردم

کیر سواری دختر ناز
کیر سواری دختر ناز

سکس
دو روز بود که عقد کرده بودیم نجمه زنگ زد گفت توی خونه تنهام حوصلم سر رفته بیا تا بریم بیرون یه چرخی بزنم.منم سریع اماده شدم رفتم.زنگ خونه رو زدم نجمه در رو باز کرد یه تاپ قرمز با ساپورت مشکی پوشیده بود.کس تپلش از زیر ساپورت خودنمایی میکرد.در رو بستم گرفتمش تو بغل.‌شروع کردم به خوردن لباش…دست رو گذاشتم رو سینه هاش شروع کردم به مالیدن؛همزمان دست دیگه رو کردم توی شرتش و کسش رو میمالیدم حسابی حشری شده بود.خوابوندمش رو مبل ؛شلوارش رو در آوردم کس تپلش رو حسابی خوردم.مثل مار به خودش میپیچید پاهاش رو جمع میکرد.گفتم میخوام کست رو بکنم یهو خود

مادر و دختر و سکس آنلاین

کون قمبلش رو بکنم
ش رو عقب کشید گفت تا عروسی نکردیم جلو نه.خیلی اصرار کردم گفت نه.شب حجله اگه پرده نداشته باشم آبروم میره دیدم فرصت خوبیه که کون قمبلش رو بکنم دستم رو گذاشتم رو کونش ؛سوراخش رو ماساژ دادم.یه کم کرم زده به انگشتم یواش کردم تو کونش.گفت بکش بیرون درد داره.گفتم اینطوری که نمیشه نه کس میدی نه کون.با کلی اصرار راضیش کردم کونش رو بکنم کیرم رو گذاشتم تو سوراخ کونش ..یه کم فشار دادم دادش در اومد .میگفت تو رو خدا نه.خیلی درد داره.گفتم من شوهرترم اگه کون تو رو نکنم پس باید دنبال دوس دختر باشم برا کون کردن صورتش رو چرخوند.گفت فقط یواش چند لحظه ای خودم رو نگه داشتم تا یه کم جاباز کرد یه کم فشار دادم تقریبا یک سوم کیرم تو کونش بود اخ و اوخس در شده بود

همزمان کسش رو مالیدن
عزیزم تحمل کن یه کم جاباز کنه دردش ول میشه.سرش رو محکم به مبل چسبونده بود چنگ میزد یواش یواش تلمبه زدم شروع کردم همزمان کسش رو مالیدن دیدم اروم تر شد من سرعت تلمبه زدن رو بیشتر کردم نصف کیرم تو کونش بود خیلی حال میداد بالاخره ابش اومد ولی از بس دردش گرفته بود که تا چند روز به سختی راه میرفت
latina,interracial,fetish,cam,cams,brasileira,bundao,mulata,pau-grande,bunda-grande,camera-escondida,peitos-grandes,frotinha-porn-star

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.