گاییدن دخترحشری از هر سه سوراخ اینجوری فایده نداره یه چند سری

گاییدن دخترحشری از هر سه سوراخ

خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا

قرص تاخیری هم گذاشتم توی جیبم
یکم اضافه وزن داشتم،به خاطر همین با یکی از دوستای صمیمیم رفتم باشگاه
حدود یکی دوماه گذشت،و همچنان در سن 17سالگی هنوز سکسی نداشتم،بحث از این سکس شد و به دوستم داریوش که از من 8 سال بزرگ تر بود گفتم که تا حالا رابطه ای نداشتم

هیلف حشری با حجاب کوس خیس میده
هیلف حشری با حجاب کوس خیس میده

سکس
داریوش با صاحب باشگاه دوست بود و میدونست که اون اهل این برنامه ها هست برای همین سفارش مارو پیش اون یارو کرد و قرار شد یروزی که خودش یا یک زنی به اسم ندا قرار باشه سکس کنه منم ببره تا ما هم یک فیضی ببریم
برنامه اوکی شد،گفت فردا ساعت 9 اوکی میشه ادرس میدم بیا
دوستم پیشنهاد داد برای اینکه از سکسم لذت ببرم و زود ارضا نشم یک قرص تاخیری استفاده کنم
قرص رو هرجایی نداشت و در کمال تعجب به سفارش یکی از دوستای داریوش رفتیم یک قنادی و تقاضای قرص دراگون کردیم ،شب استرس داشتم و با اینکه فیلم های سوپر زیادی دیده بودم داشتم واسه خودم سناریو شروع میکردم تا بدونم چیکار کنم.
با صدای ساعتی که گذاشته بودم بیدار شدم،صبحونمو خوردم ومسواک زدم و بعدش خوشبو کننده دهان و قرص تاخیری هم گذاشتم توی جیبم
منم که دفعه اولم بود ترسیده بودم، حاضر شدم
ساعت 8 بود ،رفتم بازار تا یک گشت و گذاری هم بکنم و یکم خرید حدودا یک ساعت گذشت
وسطای راه بودم گوشی زنگ خورد:
_سلام کجایی؟(صاحب باشگاه بود)
+سلام اومدم بازار

کلیپ سوپر داغ داغ ایرانی

_نزدیک کجایی؟
+ طرف سینما
_همونجا وایستا میام دنبالت
زنگ زدم به دوستم که از دور بیا با ماشین هوامو داشته باش،دوستم رسید سوار ماشینش شدم و یکم صحبت کردیم
قرصو همونجا خوردم یارو دوباره زنگ زد گفت روبه روی سینمام ماشینم یدونه پارس نوک مدادیه
با ماشین یکم رفتیم تا ماشین اونو پیدا کردیم
شیشه ها دودی بود اما از پشت ماشین سر یک خانوم دیده میشد که صندلی عقب نشسته بود
دستام خیس عرق بود و دهنم خشک
از ماشین دوستم پیاده شدم و سوار ماشین اون یارو شدم،سلام دادم و بعد هیچی نگفتم
ندا (زنه)بهم گفت خودتو معرفی کن،فقط اسممو گفتم و بعد گفت اره منم اسمم نداست
ساکت شدم ،گفت خیلی خجالتی هستی(خجالتی نیستما ولی خوب ….)
اون یارو صاب باشگاهه که اسمش نوید بود با ندا همش صحبت میکردن من ساکت ساکت بودم و داریوش هم داشت با ماشین پشت سر ما میومد.شیشه هامون بالا بود و شیشه ها دودی،نمیشد قیافه زنه رو از توی اینه بغل ببینم دیگه تا مقصد تحمل کردم
رسیدیم در خونه ،درو باز کرد و رفتیم تو،در بدو ورود ندا شالشو در اورد و همیچنین شال و عینک دودیشو
نفس نفس میزدم و دهنم خشک خشک،به نوید گفتم یه لیوان اب بده گفت آشپز خونه اونجاست خودت بردار
رفتم 4 لیوان اب خوردم ولی همچنان دهنم خشک بود

شهوت داد میزد
نشتم روی مبل،گفت بیا یکم صحبت کنیم،تا یک ربع صحبت کردیم منم عجله داشتم اینم گیر داده بود که بیشتر اشنا بشیم
خلاصه سرتون و درد نیارم نمیدونستم چطور بهش بگم اما یدفعه ،گفتم میرم اتاق حاضر شم بعد بیا گفت باشه
رفتم لباسامو در اوردم جز شورتم،میدونستم باید چیکار کنم تا بیشتر تحریک بشیم
نوید توی حال نشتسه بود و من توی اتاق خواب که یدفعه ندا اومد توی اتاق
همه لباساشو در نیاورد و شورت و سوتینش تنش بود هنوز
بدنش تقریبا سفید بود،سینه ها توپی و بزرگ یک کوچولو شیکم دشت فقط
منتظر بودم نوید بره بیرون چون باش رو در وایستی داشتم.اونم خیلی ماهر بود و حشری ،روم نشد به نویید بگم برو بیرون زنگ زدم به داریوش گفتم بگو برهع بیرون اونم بعد زنگ به نوید گفت
تا لحظه خروج نوید کاری نکردم اما ندا از روی شورت کیرمو میخورد
بغلم نشست گفت دفعه اولته؟گفتم اره گفت اخی کوچولو بالد نیستی؟حرسم گرفت گفتم نوید بره بیرون میدونم چیکار کنم خخخخ
اقا تا صدای در اومد لبمو گذاشتم روی لبش و چشمامو بستم و همزمان دستمو گذاشتم روی سینش و هولش دادم به عقب تا از حالت نشسته به دراز کش در بیاد،تا 5 دیقه فقط لب گرفتم،یدفعه نشستم ،گفتم لباساتو نمیخوای در بیاری؟اونم گفت این کار توئه
جلوم نشست و همزمان که شرتمو در میاور و لب میداد منم بند سوتین مشکیشو باز یکردم
من خیلی استرس داشتم و بدنم یخ یخ شده بود
تا اینکه کامل لخت شد
بدنم سرد بود اما کلم داغ داغ،خیلی حشری شده بودم پاهاشو گرفتم یکم کشیدمش سمت پایین و بعد رفتم روش و حالت 69 گرفتم
من کسشو میخوردم و اون کیرمو،کسش اول فقط بوی عطر میداد یکم که خوردمش یدفعه مزه ترشی ظریفی میداد که تحریکم میکردیدفعه صدای در اومد میدونستم نویده اما برام مهم نبود دیگه
کم کم صدای نفسش داشت بلند میشد تا جایی که داشت از شهوت داد میزد
بلند شدم از ان حالت و لنگاشو دادم بالا ،کیرمو چند باری روی درزکسش مالیدم همینکه دستمامو گذاشتم روی رونش تا تلمبه اولو بزنم گفت نه!!!بدون کاندوم نه
یهو دیدم نوید اومد توی اتاقو بسته رو گذاشت روی میزو رفت،کاندومو برداشتم اما اینقدر دستام از استرس عرق کرده بود نتونستم بازش کنم
کاندومو دادم به ندا و گفتم خودت بازش کن،باز کرد و خودش گذاشت روی کیرم و بعد کشید روش
رفتم روی تخت یکم لب گرفتم و لنگاشو دادم بالا یواش کیرو سر دادم توی کسش،چقدر گرم بود
بعد کم کم تلنبه میزدم پشت سر هم کم کم صداشت رفت بالا گردنمو با دستش گرفت و حالت خفگی بهم دست داد اما خیلیییی لذت داشت، بعد چند دقیقه خسته شدم،من دراز کشیدم اون اومد نشست روی کیرم ،با دودست سینه های بزرگشو فشار میدادم ،اونم اینقدر زده بود بالا بازو هامو چنگ میزد که واقعا حس خوبی بهم دست میداد
دوباره جامونو با هم عوض کردیم اما اینبار لنگاشو چسبوندم به شونش و همزمان با تلنبه لب هم میگرفتم
یکم گذشت نوید هم اومد داخل اتاق،ندا گفت تو هم بیا به ما ملحق شو
نوید از پشت داگی میزاشت و من کاندومو در اوردم و کیرمو گذاشتنم دهنش،خیلی با ولع میخوردم
همزمان که با ماهیچه حلقش کیرمو جابه جا میکرد با یک دستش هم تخمامو میمالید
خیلی سر صداش زیاد شده بود معلوم بود خیلییی حشریه
گفت خیلی گرمه رفتیم توی هال ساختمون و جلوی کولر ادامه دادیم

از کون میگاییدمش کشسو هم میمالیدم
یک صندلی گذاشت ندا رفت روش حالت داگی وایستاد
اما اینبار من از کس میکردم و ندا واسه نوید میخورد
نوید داشت ارضا میشد شد اما من هننوز نه،1 ساعت گذشت که خسته شده بودیم همه،توی دلم داریوشو فحش دادم که این قرصو بهم پیشنهاد داد
گفتم اینجوری نمیشه کاندومو در اوردم رفتم توی اتاق،نمیدونم چرا جای تاریک بیشتر لذت داره
بعد سر کیرمو تف زدم روی سوراخ کونش گذاشتم اونم درحالی که داشت واسه نوید میخورد کونشو سمتم حل میداد
تلمبه که میزدم شلپ شلپ صدا میداد که واقعا عالی بود صداش میرفت بالا و بدنش داغ تر میبشد
دهن ندا که پر بود اما باز صدای نالش به گوش میرسید،منم داشتم نفس نفس میزدم
یهو یک اسپنک (سیلی)زدم در کونش و ادامه دادم
نوید ارضا شد و دید من هنوز نشدم گفت تمرکز کن بزار زود ابت بیاد خخخخخ
بعد تو حالت داگی که میکردمش خودمو یکم خم کردم و دستمامو مشت کردم و از بغل سینه هاش عبور دادم و گذاشتم روی تخت به عنوان تکیه گاه
نا خود اگاه یک دستم رفت سمت کسش و زمانی که از کون میگاییدمش کشسو هم میمالیدم،چشاش خمار شده بود و جیغ میزد
کونش خیلی تنگ بود خیلی
یهو حس کردم ابم میخواد بیاد دستمو دوباره روی تخت گذاشتم و ضربات تلمبه رو شدید تر میکردم
خیس عرق شدم و یدفعه خودمو روش انداختم وزنمو نتونس تحمل کنه و یجورایی چسبید به تخت کلا روش دراز شدم
یدفعه ابم اومد یهو یک حالت لرزشی پیدا کردم و سعی میکردم کیرو تا جایی که جا داره داخل ببرم
حدود 8ثانیه ارضا شدنم طول کشید و من فقط چشمامو بسته بودم و یک اه غلیظ کشیدم
یکم گذشت از روش بلند شدم اونم سریع رفت حموم با نوید خودشونو شستن و منم اماده شدم وقتی اومدم بیرون دیدم دقیقا یک ساعت و ربع داشتم سکس میکردم (که فقط و فقط بخاطر اون قرص دراگون بود)
بعدش اون رفت ندارو گذاشت خونشون و من سوار ماشین شدم و اون سر کوچمون منو پیاده کرد.
verified profile,cum,teen,hardcore,hot,sexy,babe,sucking,girl,blowjob,brunette,amateur,homemade,young,closeup,horny,hard,orgasm,sensual,18yo,cum-in-mouth

From:
Date: April 3, 2020

One thought on “گاییدن دخترحشری از هر سه سوراخ اینجوری فایده نداره یه چند سری

Leave a Reply

Your email address will not be published.